Justeringstall

Alderspensjonen skal levealdersjusteres slik at den enkeltes pensjon blir justert for endringer i befolkningens levealder. Da bruker vi justeringstall.

Justeringstallet blir fastsatt ulikt for ulike årskull:

  • For årskull fra og med 1943-kullet til og med 1953-kullet tilsvarer justeringstallene de forholdstallene som er fastsatt av NAV.
  • For årskullene fra og med 1963-kullet blir justeringsstallet beregnet med utgangspunkt i delingstall fastsatt av NAV. Justeringstallene er delingstall dividert med 13,42.
  • For årskull fra og med 1954-kullet til og med 1962-kullet benyttes justeringstall etter begge punktene over.

For deg født 1954 eller senere

For deg som er født i 1954 eller senere er det justeringstall som skal levealdersjustereLevealders­justeringPensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon.Mer om Levealders­justering tjenestepensjonen.

Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse skal samordnes og levealdersjusteres med nye folketrygdregler i samme grad som disse innfases. I den forbindelse blir delingstallene omregnet til det som kalles justeringstall. Justeringstall er basert på folketrygdens forholdstall og delingstall.

ForholdstallForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal blir brukt for å levealdersjustere pensjon som stammer fra gamle folketrygdregler, og delingstallDelingstal / delingstallDelingstalet fortel kor mange år ein person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon.Mer om Delingstal / delingstall blir brukt for å levealdersjustere pensjon som stammer fra nye folketrygdregler.