Hva innebærer det å være medlem hos oss?

Medlemskapet hos oss er mer enn sparing til pensjon

Som medlem hos oss må du betale inn to prosent av lønnen din. Det går ikke bare til din alderspensjon. Du er sikret hvis du skulle bli syk eller skadet, om du vil trappe ned før slutten av arbeidslivet og du sikrer dine nærmeste om du skulle dø. Alt er et gode arbeidsgiveren din gir deg ved at du blir medlem hos oss.

Klikk deg rett til delen av teksten du vil lese mer om:

Medlemskapet dekker mer enn bare alderspensjon

For ansatte i offentlig sektor betyr et medlemskap hos oss mer enn sparing til bare alderspensjon. I tillegg til livsvarig alderspensjon har du:

  • Uførepensjonsdekning fra du blir ansatt til du blir alderspensjonist
  • Rett til avtalefestet pensjon (AFP). Er du født i 1962 eller tidligere, gjelder den fra du er 62 år til du blir blir alderspensjonist ved 67 år. Er du født i 1963 eller eller etter, gjelder den fra du er 62 år og livet ut.
  • Etterlattepensjon (uansett om du er yrkesaktiv eller pensjonist)
  • Yrkesskadeforsikring (om du er ansatt i staten)
  • Gruppelivsordning (engangsutbetaling ved dødsfall om du er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, eller din arbeidsgiver har valgt å bli med i ordningen)

Det vil si at du har ekstra sikkerhet om du skulle bli syk eller skadet slik at du ikke kan jobbe like mye som du gjorde før, eller om du ønsker å trappe ned. Ikke minst: sikkerhet for dine barn og ektefelle/registrert partner som blir igjen dersom du skulle dø.

Hvis det kun var de to prosentene av lønnen som skulle utgjøre alderspensjonen, uførepensjonen, AFP og etterlattepensjonen ville det blitt en veldig mager pensjonstid – både for deg og dine etterlatte.

Skulle du gått ut på det private markedet og hentet inn alle dekningene, ville det utvilsomt koste mer i året enn hva du betaler som medlem av oss. Hele denne regninga slipper du å ta. Det er et gode du har som arbeidstaker i en virksomhet som har oss som leverandør av tjenestepensjon.

Tilbake til toppen

Du har rett til uførepensjon hvis du skulle bli syk

Kan du ikke jobbe så mye som før og får redusert inntekten din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Den skal være med på å dekke deler av tapt arbeidsinntekt.

Vi kan gi deg uførepensjon uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig. Uførepensjonen fra oss gir deg og din familie større økonomisk trygghet enn om du bare skulle fått uføretrygd fra folketrygden.

Tilbake til toppen

Dine etterlatte kan ha rett til økonomisk støtte hvis du skulle dø fra dem

Din ektefelle, registrert partner eller dine barn kan ha rett til etterlattepensjon hvis du dør. Pensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får. Ektefelle- og barnepensjonen gjelder også om du er en av våre pensjonister. Du må ikke være en nåværende ansatt i en virksomhet tilknyttet oss.

Etterlattepensjonen består av:

  • ektefellepensjon som ektefelle eller partner vil motta livet ut
  • barnepensjon frem til barna dine fyller 20 år

Dette kan dine nærmeste få i etterlattepensjon fra oss

Det er mange faktorer som styrer hva dine etterlatte kan få fra oss. De aller fleste ektefeller eller partnere får 9 prosent livet ut av pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag ditt hos oss. Barnepensjonen er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Både ektefelle- og barnepensjon er månedlige utbetalinger. Pensjonsgrunnlaget er i hovedsak lønna du har og eventuelle tillegg.

Samboere har ikke rett til etterlattepensjon, men har rett til utbetaling fra gruppelivsordningen.

Tilbake til toppen

God yrkesskadeforsikring og engangsutbetalinger til dine nærmeste ved dødsfall

Er du statsansatt får du med yrkesskadeerstatning og gruppeliv i medlemskapet. Hva betyr det for deg og dine?

Engangsutbetaling ved dødsfall (gruppeliv)

Gruppelivsordningen hos oss er en engangsutbetaling ment som økonomisk sikkerhet for din familie dersom du dør før pensjonsalder. Engangsutbetalingene skjer automatisk og kort tid etter at du er gått bort.

Dette får dine etterlatte utbetalt:

  • Din samboer, ektefelle eller registrerte partner får 1 013 510 kroner (10 ganger folketrygdens grunnbeløpGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp (10 G))
  • Hvert av dine barn under 25 år vil få 405 404 kroner (4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G)). Dersom det ikke er gjenlevende ektfelle, partner eller samboer, øker utbetalingen til hvert barn til 506 755 kr (5 G).

Gruppelivsordningen gjelder døgnet rundt, uansett dødsårsak og uansett hvor du befinner deg.

Erstatning om du skader deg på jobb i arbeidstiden

Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Den sikrer deg økonomisk om du skulle skade deg på jobben. Hva du får i yrkesskadeerstatning beregnes individuelt fra sak til sak.

Du kan eksempelvis ha rett til erstatning for tapt inntekt i tiden fram til vi er ferdige med å behandle saken din. Du kan også ha rett til erstatning for framtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av inntekten du hadde da skaden eller sykdommen oppsto, graden av uførhet du har fått og hvor gammel du er.

Tilbake til toppen

Hva om jeg bytter jobb?

Bytte jobb innen offentlig sektor

Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtaleOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen skal beregnes. De fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen. Det sikrer at du ikke mister pensjonsopptjening når du bytter jobb innen offentlig sektor.

Det betyr at hvis du bytter jobb fra staten til en kommune, vil overføringsavtalen sørge for at du fortsetter opptjeningen i den kommunale pensjonskassen selv om du meldes ut fra oss.

Bytte jobb fra offentlig til privat sektor

Hvis du går fra en virksomhet som har en offentlig tjenestepensjon til virksomhet med privat tjenestepensjon, vil du bli meldt ut av oss. Du kan ikke fortsette å være medlem hos oss om du skifter til privat sektor.

Du kan fortsatt ha rett til alders-, uføre- og ektefellepensjon selv om du blir meldt ut.

Tilbake til toppen

Du kan ha rettigheter hos oss hvis du har vært medlem før

Har du tidligere jobbet i en stilling der du ble meldt inn hos oss, men jobber nå i privat sektor? Da kan du ha rett til alderspensjon, uførepensjon og dine etterlatte kan ha rett til ektefelle- og barnepensjon fra oss. Du har ikke rett til yrkesskadeerstatning siden du ikke lenger arbeider i staten. Du kan logge inn på spk.no for å se hvilke rettigheter du har hos oss.

Jobber du i offentlig sektor er du medlem i en annen offentlig tjenestepensjonsordning. Da fortsetter du på opptjeningen du hadde fra oss hos dem, og dine rettigheter blir slått sammen slik at du beholder det du allerede har tjent opp hos oss.

Tilbake til toppen

Jobber du for flere arbeidsgivere som er tilknyttet oss?

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet oss, kan stillingene gi samlet rett til medlemskap. MinstegrensenMinstegrenseMinstegrensa for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent. Dersom ein arbeider i 19,99 prosent stilling kjem ein under minstegrensa og blir ikkje medlem hos oss.Mer om Minstegrense for rett til medlemskap i SPK er 20 prosent stilling. Jobber du 19,99 prosent stilling er du under minstegrensen og blir ikke medlem.

Hvis du jobber i flere stillinger hos arbeidsgivere som er tilknyttet oss, hvor en eller flere av stillingene er under minstegrensen - men stillingene totalt sett er over minstegrensen - kan du få medlemskap for alle stillingene. Du kan maksimalt oppnå 100 prosent stilling, selv om stillingene i sum overstiger 100 prosent.

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet oss eller andre offentlige pensjonsordninger innenfor overføringsavtalen, og alle disse er over minstegrensen, kan du få medlemskap for inntil 100 prosent for hver av stillingene.

Tilbake til toppen

Du kan ha rettigheter selv om du er i permisjon

Selv om du er i permisjonPermisjonMedlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at den tilsette held fram med å tene opp pensjonsrettar medan han eller ho er i permisjon.Mer om Permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Det skyldes at staten og arbeidslivsorganisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale. Du må som hovedregel være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter hos oss, og du må ha vært ansatt i minst én måned.

Om du har permisjon med hel eller delvis lønn

Ved permisjon med eller uten delvis lønn er du likevel forsikret om du skulle få tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller om du dør. Det betyr normalt at du har fulle pensjonsrettigheter hvis du blir ufør i permisjonstiden, eller at etterlatte har rett til etterlattepensjon ved død.

Permisjonstid gir normalt ikke opptjening med tanke på fremtidig pensjon. I noen tilfeller kan permisjonstiden likevel regnes som medlemstid, og dette er regulert gjennom permisjonsavtalen.

Om du har permisjon uten lønn

Om du er i permisjon, er du forsikret i inntil to år dersom du skulle bli ufør eller du skulle dø. Det betyr at du har fulle pensjonsrettigheter hvis du blir ufør i permisjonstiden, og at dine etterlatte har rett til etterlattepensjon fra oss.

Med bakgrunn i permisjonsavtalen, er det arbeidsgiveren din som vurderer om permisjonen skal være pensjonsgivende eller ikke, og melder dette til oss.

Tilbake til toppen

Hvem er medlem?

Hvis virksomheten du jobber i er tilknyttet oss, og du jobber minimum 20 prosent av full stilling, er du medlem. Vi er en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten og skoleverket. I tillegg er mange innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter og flere andre virksomheter, for det meste innen offentlig sektor, tilknyttet oss.

Du er medlem dersom det står «Pensjonstrekk Statens pensjonskasse 2 %» - eller lignende - på lønnsslippen din. Dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra oss, er du også medlem. Er du usikker, spør pensjonskontakten hos arbeidsgiveren din, eller sjekk siste lønnsslipp.

Hvis du jobber deltid, eller i en stiling på under 20 prosent, er du fullt dekket av vår yrkesskadeforsikring.

Tilbake til toppen