Dette får du som medlem hos oss

Medlemskapet hos oss er mer enn sparing til pensjon

Som ansatt i staten har du pensjonssparing hos oss. I tillegg til fordelene du får gjennom offentlig tjenestepensjon, får du ekstra gode betingelser på boliglån og forsikring. Du er sikret hvis du skulle bli syk eller skadet, om du vil trappe ned før slutten av arbeidslivet og du sikrer dine nærmeste om du skulle dø.

Dette får du som medlem hos oss

  • Trygghet for deg: Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Yrkesskadeforsikringen vår gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom.
  • Trygghet for familien din: Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon hvis du dør. Gruppelivsordningen vår er en støtte til din familie dersom du dør før pensjonsalder.
  • Gunstig boliglån: Boliglånsrenten vår ligger i gjennomsnitt under markedsrenten.
  • Livsvarig alderspensjon og AFP: Som medlem hos oss vil du få en god alderspensjon når du pensjonerer deg. Les mer om alderspensjon og AFP fra oss.

Du har rett til uførepensjon hvis du skulle bli syk

Kan du ikke jobbe så mye som før og får redusert inntekten din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Den skal være med på å dekke deler av tapt arbeidsinntekt. Vi kan gi deg uførepensjon uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig.

Uførepensjonen fra oss gir deg større økonomisk trygghet enn om du bare skulle fått uføretrygd fra folketrygden.

Les mer om uførepensjon fra oss.

God yrkesskadeforsikring om du skader deg på jobb

Er du statsansatt får du med yrkesskadeerstatning i medlemskapet. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Den sikrer deg økonomisk for fremtiden om du skulle skade deg på jobben. Hva du får i yrkesskadeerstatning beregnes individuelt fra sak til sak.

Les mer om yrkesskadeerstatningen du har gjennom oss.

Dine etterlatte kan ha rett til økonomisk støtte hvis du skulle dø fra dem

Din ektefelle, registrert partner eller dine barn kan ha rett til etterlattepensjon hvis du dør. Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får. Ektefelle- og barnepensjonen gjelder også om du er en av våre pensjonister. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon, men kan ha rett til utbetaling fra gruppelivsordningen.

Les mer om etterlattepensjonen du har gjennom oss.

Gruppelivsordningen hos oss er en engangsutbetaling ment som økonomisk sikkerhet for din familie dersom du dør før pensjonsalder mens du er i en stilling som gir deg medlemskap hos oss. Engangsutbetalingene skjer automatisk og kort tid etter at du er gått bort. Gruppelivsordningen gjelder døgnet rundt for alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten, uansett dødsårsak og hvor du befinner deg.

Les mer om gruppelivsordningen som du har fra oss.

Du får alt dette for bare to prosent

Hvis det kun var de to prosentene av lønnen som skulle utgjøre alderspensjonen, uførepensjonen, AFP og etterlattepensjonen, ville det blitt en veldig mager pensjonstid – både for deg og dine etterlatte.

2 prosent trekkes fra lønnen din, men arbeidsgiveren din betaler i gjennomsnitt inn 16-20 prosent for godene du får som ansatt. Det vil si at du betaler kun to prosent for noe som egentlig ville koste deg 16-20 prosent.

Hva om jeg bytter jobb?

Bytte jobb innen offentlig sektor

Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtaleOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen skal beregnes. De fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen. Det sikrer at du ikke mister pensjonsopptjening når du bytter jobb innen offentlig sektor.

Det betyr at hvis du bytter jobb fra staten til en kommune, vil overføringsavtalen sørge for at du fortsetter opptjeningen i den kommunale pensjonskassen selv om du meldes ut fra oss.

Bytte jobb fra offentlig til privat sektor

Hvis du går fra en virksomhet som har en offentlig tjenestepensjon til virksomhet med privat tjenestepensjon, vil du bli meldt ut av oss. Du kan ikke fortsette å være medlem hos oss om du skifter til privat sektor.

Du kan fortsatt ha rett til alders-, uføre- og ektefellepensjon selv om du blir meldt ut.

Du kan ha rettigheter hos oss hvis du har vært medlem før

Har du tidligere jobbet i en stilling der du ble meldt inn hos oss, men jobber nå i privat sektor? Da kan du ha rett til alderspensjon, uførepensjon og dine etterlatte kan ha rett til ektefelle- og barnepensjon fra oss. Du har ikke rett til yrkesskadeerstatning siden du ikke lenger arbeider i staten. Du kan logge inn på spk.no for å se hvilke rettigheter du har hos oss.

Jobber du i offentlig sektor er du medlem i en annen offentlig tjenestepensjonsordning. Da fortsetter du på opptjeningen du hadde fra oss hos dem, og dine rettigheter blir slått sammen slik at du beholder det du allerede har tjent opp hos oss.

Jobber du for flere arbeidsgivere som er tilknyttet oss?

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet oss, kan stillingene gi samlet rett til medlemskap. MinstegrensenMinstegrenseMinstegrensa for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent. Dersom ein arbeider i 19,99 prosent stilling kjem ein under minstegrensa og blir ikkje medlem hos oss.Mer om Minstegrense for rett til medlemskap i SPK er 20 prosent stilling. Jobber du 19,99 prosent stilling er du under minstegrensen og blir ikke medlem.

Hvis du jobber i flere stillinger hos arbeidsgivere som er tilknyttet oss, hvor en eller flere av stillingene er under minstegrensen - men stillingene totalt sett er over minstegrensen - kan du få medlemskap for alle stillingene. Du kan maksimalt oppnå 100 prosent stilling, selv om stillingene i sum overstiger 100 prosent.

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet oss eller andre offentlige pensjonsordninger innenfor overføringsavtalen, og alle disse er over minstegrensen, kan du få medlemskap for inntil 100 prosent for hver av stillingene.

Du kan ha rettigheter selv om du er i permisjon

Selv om du er i permisjonPermisjonMedlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at den tilsette held fram med å tene opp pensjonsrettar medan han eller ho er i permisjon.Mer om Permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Det skyldes at staten og arbeidslivsorganisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale. Du må som hovedregel være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter hos oss, og du må ha vært ansatt i minst én måned.

Om du har permisjon med hel eller delvis lønn

Ved permisjon med eller uten delvis lønn er du likevel forsikret om du skulle få tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller om du dør. Det betyr normalt at du har fulle pensjonsrettigheter hvis du blir ufør i permisjonstiden, eller at etterlatte har rett til etterlattepensjon ved død.

Permisjonstid gir normalt ikke opptjening med tanke på fremtidig pensjon. I noen tilfeller kan permisjonstiden likevel regnes som medlemstid, og dette er regulert gjennom permisjonsavtalen.

Om du har permisjon uten lønn

Om du er i permisjon, er du forsikret i inntil to år dersom du skulle bli ufør eller du skulle dø. Det betyr at du har fulle pensjonsrettigheter hvis du blir ufør i permisjonstiden, og at dine etterlatte har rett til etterlattepensjon fra oss.

Med bakgrunn i permisjonsavtalen, er det arbeidsgiveren din som vurderer om permisjonen skal være pensjonsgivende eller ikke, og melder dette til oss.

Hvem er medlem?

Hvis virksomheten du jobber i er tilknyttet oss, og du jobber minimum 20 prosent av full stilling, er du medlem. Vi er en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten og skoleverket. I tillegg er mange innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter og flere andre virksomheter, for det meste innen offentlig sektor, tilknyttet oss.

Du er medlem dersom det står «Pensjonstrekk Statens pensjonskasse 2 %» - eller lignende - på lønnsslippen din. Dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra oss, er du også medlem. Er du usikker, spør pensjonskontakten hos arbeidsgiveren din, eller sjekk siste lønnsslipp.

Hvis du jobber deltid, eller i en stiling på under 20 prosent, er du fullt dekket av vår yrkesskadeforsikring.