Sámediggi - Sametinget

For å få rett til alderspensjon, må du ha vært medlem av Sametinget i minst én periode eller i fire år.

Hovedregler for pensjonsordningen (gjelder for opptjening før 1.10.2013)

  • pensjonsalder er 65 år
  • sametingsrepresentanten må ha deltatt i minst ett Sameting eller 4 år og utøvd vervet på fulltid.
  • pensjonsgivende tjenestetid er den tiden det er betalt medlemsinnskudd og tidligere funksjonstid
  • full alderspensjon ytes etter 12 års pensjonsgivende tjenestetid
  • medlemsinnskuddet er 2 % av godtgjørelsen

Med unntak av punktene over, følges lov om Statens pensjonskasse når pensjonen skal beregnes. Det samme gjelder regler for beregning og utbetaling av etterlattepensjon, uførepensjon og barnetillegg.

Pensjon fra sametingsordningen skal samordnes med andre ytelser som omfattes av samordningsloven.

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse.

Kombinere jobb og pensjon

Du kan ikke få alderspensjon fra sametingsordningen dersom du er medlem av Sametinget, og utøver vervet på fulltid. Dersom du er medlem av Stortinget, regjeringen, fylkesting eller har kommunalt ombud, eller jobber i en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, kan du heller ikke få utbetalt alderspensjon. Hvis du jobber deltid, kan du ta ut en forholdsmessig del av pensjonen. Medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv på deltid kan tilsvarende ta ut en forholdsmessig del av pensjonen.