Basis­pensjon

Basispensjon dannar grunnlaget for berekning av alderspensjonen frå folketrygda.

Basispensjon er ei nemning på den årlege pensjonen din, det vil seie grunnpensjon Grunn­pensjon Grunnpensjon er ei yting frå folketrygda, og storleiken på den avheng av sivilstand og kor lenge du har butt i Noreg. Mer om Grunn­pensjon og  tilleggspensjon, Tilleggs­pensjon For å få tilleggspensjon i folketrygda må du ha tent poengtal i minst tre år. Mer om Tilleggs­pensjon før det er teke omsyn til uttakstidspunkt. Nemninga er innført for å forenkle bruken av begrep, og får ikkje konsekvensar for deg.

Basispensjon dannar grunnlaget for berekning av alderspensjonen for personar som blir omfatta av gammal oppteningsmodell i folketrygda, den såkalla besteårsregelen. Besteårs­regelen Besteårsregelen er den gamle oppteningsmodellen i folketrygda, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra du har hatt høgast løn. Besteårsregelen skal gradvis fasast ut, men gjeld framleis for nokre årskull. Mer om Besteårs­regelen Dette gjeld altså dei som er fødde i 1962 eller tidligare.

Når du tek ut alderspensjonen frå folketrygden, blir pensjonen som skal utbetales berekna ved at basispensjonen blir delt på eit forholdstall. Forholds­tal Mer om Forholds­tal Dette blir kalla levealdersjustering Levealders­justering Pensjonen du har tent opp din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering .