Grunn­pensjon

Grunnpensjon er ei yting frå folketrygda, og storleiken på den avheng av sivilstand og kor lenge du har butt i Noreg.

Dersom du har butt i Noreg mindre enn 40 år i perioden frå du var 16 til 66 år, vil grunnpensjonen din som hovudregel bli redusert.

Grunnpensjonen tilsvarar grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016. Mer om Grunn­beløp  i folketrygda (1 G) dersom du er einslig. Dersom du har ein ektefelle eller sambuar som også har teke ut pensjon frå folketrygda, får kvar av dykk 85 prosent av grunnsumen (90 prosent av grunnsumen frå 1. september 2016). Dette får du også dersom ektefellen eller sambuaren din har ei arbeidsinntekt som er høgare enn 2 G.