Hva betyr levealdersjustering?

Når du blir pensjonist har du tjent opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlaget for den pensjonen du skal få utbetalt. Den opptjente pensjonen skal fordeles på det antall år ditt årskull forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering.

Kort sagt betyr det at hvis du pensjonerer deg 67 år gammel og ditt alderskull har en forventet levealder på 87 år, skal pensjonen fordeles over 20 år. 

Skal stimulere flere til å stå i arbeid lenger

Vi lever lenger og samtidig blir det stadig færre yngre arbeidstakere som skal finansiere pensjonsordningene gjennom å betale skatt. Levealdersjusteringen er innført for å redusere denne kostnadsøkningen, og stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Siden innføringen av folketrygden i 1967 har gjennomsnittlig levealder økt med nesten ti år for menn og åtte år for kvinner. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Det betyr at den samlede pensjonen du tjener opp skal fordeles over flere år og den årlige utbetalte pensjonen blir lavere.

Hva betyr det for deg som er medlem i SPK?

  • Alle som er født i 1943 eller senere vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både for folketrygden og offentlig tjenestepensjon.
  • Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du skulle ha full opptjening. Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1958 eller tidligere skal få en individuell garanti.
  • Går du av med uførepensjon, offentlig AFP eller særalderspensjon, skal ikke disse  levealdersjusteres. Det skjer først ved overgang til alderspensjon når du fyller 67 år.

Spørsmål?

Har du spørsmål om din pensjonsordning eller ditt medlemskap i Statens pensjonskasse, ta kontakt med NNNN, tlf. xx xx xx xx, eller på e-post: hr.ansvarlig@kunde.no.