Individuell garanti

Medlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid, 30 år.

Er du fødd til og med 1958 har du ein såkalla individuell garanti. Det inneber at du får det som blir kalla eit garantitillegg for å sikre ein samla alderspensjon frå folketrygda og Statens pensjonskasse (SPK) på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag . Vilkåra er at du har full opptening og tek ut alderspensjon frå folketrygda og SPK samtidig frå 67 år eller seinare. Har du ikkje full opptening blir garantitillegget avkorta.

Regelverket for ny offentleg tenestepensjon, som etter planen blir vedteke før sommaren 2019, inneheld òg forslag om at dei som tilhøyrer årskulla 1959-1962 skal få ein individuell garanti. Men for denne gruppa er forslaget at garantitillegget blir trappa gradvis ned, slik at ein ikke nødvendigvis er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Nedtrappinga skjer gradvis med 10 prosent per årskull. Det betyr at dei som er fødd i 1959 får 90 prosent og dei som er fødd i 1962 får 60 prosent av garantitillegget.