Pensjons­grunnlag

Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.

Pensjonsgrunnlaget er som hovudregel den lønna, det vil seie fast årslønn og eventuelle pensjonsgivande tillegg, som du har når du fråtre stillinga.

Lønnsaukar som skuldast automatisk opprykk på lønnsstigen og vanlege lønnsreguleringar, får du med deg i berekninga av pensjonsgrunnlaget dersom auken skjer før du går av med pensjon. Overtid inngår ikkje i pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivande inntekt x gjennomsnittleg stillingsstorleik

Har du gått ned i lønn?

Dersom du har gått ned til eit lågare lønnsnivå i løpet av den tida du har vore medlem av Statens pensjonskasse, kan dette påverke storleiken på pensjonen din. Dette gjeld likevel ikkje ved berekning av uførepensjon.

Meir om nedgang i lønn

Avgrensning av pensjonsgrunnlaget

Lønn ut over 12 gonger grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016. Mer om Grunn­beløp i folketrygda (12 G) er ikkje pensjonsgivande, og blir ikkje medrekna i grunnlaget for berekning av pensjonen fra Statens pensjonskasse.