Grunn­beløp

Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016.

Mange av ytingane i folketrygda er knytte til grunnsumen. Det betyr at det blir nytta ved fastsetjing av poengtall Poengtall Poengtal reflekterer den pensjonsgivande inntekta du har hatt frå og med det året du fyller 17 år til og med det året du fyller 69 år. Dei blir brukte ved berekninga av tilleggspensjon i folketrygda. Mer om Poengtall  og berekning av pensjonar frå folketrygda. Grunnbeløpet blir fastsette av Stortinget kvart år i takt med forventa løns- og prisutvikling. Dette skjer vanlegvis i juni månad og får tilbakeverknad frå mai.