LIV OG HELSE

Gruppeliv - utbetaling ved dødsfall

Hvis du er arbeidstaker når dødsfallet inntreffer, kan dine etterlatte ha rett til å få utbetalt gruppelivsforsikring. Forsikringen gjelder for deg som er ansatt i en virksomhet omfattet av Hovedtariffavtalen i staten.

presentasjon

Hvem gjelder gruppelivsordningen for?

Ordningen gjelder for arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalen i staten. Du er også dekket av gruppelivsordningen hvis du har:

 • deltidsstilling
 • midlertidig ansettelse, engasjement og vikariat
 • ventelønn
 • lærlinglønn

Dersom du har 100 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse, er du omfattet av gruppelivsordningen de to første årene du mottar pensjon.

I tillegg er det andre statlige virksomheter som har gruppelivsordning hos oss. Spør arbeidsgiveren din om mer informasjon.

Undervisnings- og forskningsansatte ved universitet og høgskoler er omfattet av gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse. Er du lærer og ansatt i en kommune (offentlig grunnskole eller videregående skole) er du ikke omfattet av gruppelivsordningen i SPK. Spør arbeidsgiveren din hvilke gruppelivsordning dere har.

Mer informasjon om etterlattepensjon i form av månedlige utbetalinger til ektefelle og barn.

Beregning og utbetaling

 • Ektefelle/registrert partner får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger grunnbeløpet i folketrygda (G).
 • Samboere får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger grunnbeløpet i folketrygda (G). Som samboer etter Hovedtariffavtalen i staten regnes; 
  • To personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold dersom det i folkeregisteret går fram at de har hatt samme adresse de sist to årene.
  • To personer med felles barn og felles bopel.
 • Barn som er under 25 år får utbetalt 4 G hver. Dersom det ikke er gjenlevende ektfelle, partner eller samboer, øker utbetalingen til hvert barn til 5 G. For personer under 18 år blir beløpet administrert av Statsforvalteren.
 • Andre som blir vesentlig forsørget
  Hvis det ikke er ektefelle, registrert partner, samboer eller barn, har andre som blir vesentlig forsørget av avdøde rett til utbetaling på til sammen 4 G.
 • Dødsbo får utbetalt 3 G dersom det ikke er etterlatte som har krav på utbetaling.
 • Fraskilte / separerte ektefeller har ikke rett til utbetaling. Dette gjelder også dersom det på dødsfallstidspunktet er gitt bevilling til separasjen eller skilsmisse og avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Du trenger ikke søke om utbetaling

De etterlatte trenger ikke å søke. Det er arbeidsgiveren som melder fra om dødsfallet til oss. Vi i Statens pensjonkasse kontakter de etterlatte når vi har fått meldingen.

Opplysninger om eventuell samboer er ikke registrert sentralt. Vi er derfor avhenging av at gjenlevende samboer eller andre melder fra til oss om samboerskapet.