Artikkel

Uførepensjon for stortings- og regjerings­medlemmer

Uførepensjon er den del av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Ytelsen følger i store trekk den vanlige uførepensjonen fra Statens pensjonskasse, men det er noen forskjeller innen pensjonsgrunnlag og opptjeningstid. 

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er godtgjørelsen, inkludert pensjonsgivende tillegg, som du hadde på det tidspunktet du fratrådte vervet som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Pensjonsgrunnlaget reguleres med lønnsvekst fastsatt i forhandlinger mellom regjeringen og pensjonistenes organisasjoner. 

Pensjonsgrunnlaget kan ikke være større enn 12 G. 

Opptjeningstid

Opptjeningstiden er den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen, inkludert opptjening i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Full opptjeningstid er 30 år. Hvis opptjeningstiden er kortere, blir pensjonen forholdsmessig redusert.

Opptjeningstiden i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal omregnes ved at opptjeningstid inntil 12 år fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal multipliseres med 2,5, og opptjeningstid inntil 6 år fra pensjonsordningen for statsråder skal multipliseres med 5. Hvis du har sluttet i stilling før du har rett til pensjon, utgjør full opptjeningstid mellom 30 og 40 år.

Når vi beregner uførepensjon, legger vi til den tiden du ville ha fått om du hadde fortsatt som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem fram til fylte 65 år. Dette gjelder ikke hvis du fratrer før du har rett til pensjon.