Regulering av pensjon

Pensjonsrettane dine blir regulerte kvart år slik at dei opprettheld verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i et snitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

Regulering av pensjonen skjer med verknad frå 1. mai kvart år.

Slik blir offentleg tenestepensjon regulert

 
Pensjonstype Regulering av opptening fram til 67 år Regulering av utbetaling før 67 år Regulering av utbetaling etter 67 år
Alderspensjon      Blir regulert med lønnsvekst og deretter blir 0,75 prosent trekt
AFP og særalderspensjon Lønnsvekst

Blir regulert med lønnsvekst og deretter blir 0,75 prosent trekt

AFP blir regulert med lønnsvekst frå 65 år og frå 67 år. Særalderspensjon blir regulert med lønnsvekst frå 67 år.

Blir regulert med lønnsvekst og deretter blir 0,75 prosent trekt
Uførepensjon Lønnsvekst Lønnsvekst  
Ektefellepensjon   Lønnsvekst Blir regulert med lønnsvekst og deretter blir 0,75 prosent trekt
Barnepensjon   Lønnsvekst  

Eksempel

La oss sjå på eit eksempel der personen har eit pensjonsgrunnlag på 200 000 kroner og lønnsveksten er berekna til 4 prosent.

  1. Pensjonsgrunnlag x lønnsvekst = pensjonsgrunnlag justert for lønnsvokster 
    200 000 x 1,04 = 208 000 kroner
  2. Pensjonsgrunnlag justert for lønnsvokster x fast faktor på 0,75 prosent = fråtrekk 
    208 000 x 0,0075 = 1560 kroner
  3. Pensjonsgrunnlag regulert for lønnsvoksterjustert – fråtrekk = regulert pensjon 
    208 000 – 1 560 = 206 440 kroner