Artikkel

Overgang til alderspensjon

Uførepensjonen skal omregnes til alderspensjon måneden etter at du fyller 67 år.

Publisert 19.04.2021

Hvis du har særaldersgrense, skal pensjonen omregnes fra måneden etter at du når aldersgrensen.

Alderspensjonen vil bli beregnet med opptjeningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening fram til aldersgrensen, eller senest ut måneden du fyller 67 år. Dersom du har såkalt oppsatt uførepensjon, blir alderspensjonen beregnet ut fra faktisk opptjeningstid.

Du trenger ikke søke om overgang fra uførepensjon til alderspensjon hos oss. Arbeidsgiver må imidlertid gi oss melding hvis du også har stilling med rett til medlemskap i Statens pensjonskasse - og slutter i denne.

Husk å søke alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse kan bare utbetales hvis du får alderspensjon fra folketrygden fra samme tidspunkt. Graden på alderspensjonen fra folketrygden må dessuten være lik eller høyere enn graden på pensjonen fra Statens pensjonskasse.

Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden fra måneden etter at du fyller 67 år, blir pensjonen fra Statens pensjonskasse stanset.

For å ta ut alderspensjon fra folketrygden, må du søke NAV om dette. Unntaket er hvis du har 100 prosent uføretrygd fra folketrygden. Da omgjøres uføretrygden automatisk til 100 prosent alderspensjon, og du trenger ikke søke om alderspensjon fra folketrygden.