Pensjons­plan

Ein pensjonsplan er ein avtale mellom arbeidsgivar og arbeidstakar om korleis pensjon skal tenast opp.

Pensjonsplanen kan vere anten ein innskotsplan eller ein ytingsplan. I Statens pensjonskasse har alle medlemene ytingsplaner.

Pensjonsplanen skildrar nærmare korleis pensjonen blir berekna.

Løna ved pensjonering og oppteningstid (medlemstid) hos arbeidsgivaren og andre offentlege arbeidsgivarar er med på å fastsetje kor stor pensjonen blir.