Koronavirus

Viktig koronainformasjon til deg som arbeidsgiver.

Permisjoner og permitteringer under koronautbruddet

Permisjon

Medlemmer av Statens pensjonskasse kan få permisjon etter permisjonsavtalen. Det innebærer at ansatte fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter mens de er i permisjon. Ikke alle permisjoner kommer inn under permisjonsavtalen. Da fortsetter man ikke å opptjene pensjonsrettigheter mens man er i permisjon.

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak uten å ha krav på lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

Statsansatte er omfattet av hovedtariffavtalen i staten og kan ikke bli permittert. Fristilte virksomheter som ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan permittere. Vær oppmerksom på at du kan få spørsmål fra ansatte om de er omfattet av hovedtariffavtalen eller ikke.

Konsekvenser for medlemskapet

Når vi snakker om konsekvenser for medlemskapet hos oss, så er spørsmålet om man får godskrevet opptjeningstiden i perioden eller ikke.

  • Permisjon uten lønn: Hvis medlemmet får permisjon uten lønn, får man ikke godskrevet opptjeningstiden. I permisjonstiden er man bare forsikret for uførhet og død i inntil 2 år
  • Permisjon med lønn: Hvis medlemmet får permisjon med full lønn løper medlemskapet akkurat som før. Det samme gjelder de som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhet, død og yrkesskade i tillegg til at opptjeningen til alderspensjon går som normalt
  • Permittering: Fra det tidspunktet permitteringen starter, får ikke medlemmet godskrevet opptjeningstid. Dette gjelder også de to dagene hvor arbeidsgiver betaler lønn. Medlemmet opprettholder medlemskapet i SPK i inntil to år, i denne perioden er medlemmet bare forsikret med tanke på uførhet og død

Slik rapporteres ansatte med permisjon eller som blir permittert

  • Medlemmer som blir permittert: Medlemmer i SPK som blir permittert med varighet over en måned, skal rapporteres som permisjon uten lønn fra første permitteringsdag. Det er viktig at disse ikke rapporteres med stillingsopphør. Medlemmer som blir permittert med kortere varighet enn en måned, skal ikke rapporteres til oss med permisjonskode. Permitteringen får dermed ingen konsekvens for medlemskapet.
  • Medlemmer som får permisjon uten lønn: Medlemmer som får permisjon uten lønn over en måned må rapporteres med permisjonskode. Permisjoner som varer under en måned skal ikke rapporteres til oss med permisjonskode.

Dersom de ansatte har full permisjon med lønn skal det ikke gjøres egen rapportering. De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned, skal heller ikke rapporteres til oss og permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i SPK.

Kan ansatte gå av med AFP mens de er permittert eller i permisjon?

Ansatte kan ikke ta ut AFP mens de er 100 % permittert eller i 100 % permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan de ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Kan ansatte ta ut alderspensjon mens de er permittert eller i permisjon?

Det er mulig å gå av med alderspensjon under permittering eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får en ansatt permisjon med lønn, blir tiden i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at opptjeningstiden tas med i beregningen av alderspensjonen.

Konsekvenser for medlemskap og rapportering når dine arbeidstakere blir permittert eller får permisjon

På grunn av koronavirus-situasjonen ønsker vi at dere skal vite hvordan dere skal rapportere hvis dere må permittere ansatte og hvilke konsekvenser dette har for medlemskapet i SPK til de ansatte.

Du kan lese mer om permittering på nav.no.

Konsekvenser for medlemskapet

Når vi snakker om konsekvenser for medlemskapet hos oss så er det spørsmålet om man får godskrevet opptjeningstiden i perioden eller ikke.

  • Full lønn: Medlemmer som er i arbeid, og som mottar full lønn får godskrevet opptjeningstiden.
  • Permisjon uten lønn: Hvis medlemmet får permisjon uten lønn, får man ikke godskrevet opptjeningstiden. I permisjonstiden er man bare forsikret for uførhet og død i inntil 2 år.
  • Permittering: Fra det tidspunktet permitteringen starter, får ikke medlemmet godskrevet opptjeningstid. Dette gjelder også de to dagene hvor arbeidsgiver betaler lønn. Det vil si at medlemmet opprettholder medlemskapet i SPK i inntil to år, og medlemmet vil bare være forsikret med tanke på uførhet og død.

Slik rapporterer dere ansatte med permisjon eller som blir permittert

  • Medlemmer som blir permittert: Medlemmer i SPK som blir permittert med varighet over en måned, skal rapporteres som permisjon uten lønn fra første permitteringsdag. Det er viktig at disse ikke rapporteres med stillingsopphør. Medlemmer som blir permittert med kortere varighet enn en måned, skal ikke rapporteres til oss. Permitteringen får dermed ingen konsekvens for medlemskapet.
  • Medlemmer som får permisjon uten lønn: Medlemmer som får permisjon uten lønn over en måned må rapporters med permisjonskode. Permisjoner som varer under en måned skal ikke rapporteres til oss.