Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av pensjonsordningen og  endringer i regelverk. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn, vil ha tilgang til relevant informasjon.

Informasjon til deg som er arbeidsgiver:
Permisjoner og permitteringer under koronautbruddet

Hva er forskjellen på permittering og permisjon?

Medlemmer av Statens pensjonskasse kan få permisjon etter permisjonsavtalen. Det innebærer at ansatte fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter mens de er i permisjon. Statsansatte kan ikke bli permittert, men kan få permisjon med eller uten lønn.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak uten å ha krav på lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

Hvem kan bli permittert?

Statsansatte er omfattet av hovedtariffavtalen i staten og kan ikke bli permittert. Fristilte virksomheter som ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan permittere. Vær oppmerksom på at du kan få spørsmål fra ansatte om de er omfattet av hovedtariffavtalen eller ikke.

Rapportering ved permisjon og permittering

Dersom de ansatte har full permisjon med lønn skal det ikke gjøres egen rapportering. De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned, skal heller ikke rapporteres til oss og permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i SPK.

Ansatte som blir permittert får permisjon uten lønn. Dette innebærer blant annet at de er forsikret for uførhet og død i permitteringsperioden. Du som arbeidsgiver skal rapportere permitteringer som permisjon uten lønn fra det tidspunktet permitteringen starter. Dette gjelder selv om arbeidsgiver betaler lønn de to første dagene. Permitteringer som varer under en måned skal ikke rapporteres til oss.

Kan ansatte gå av med AFP mens de er permittert eller i permisjon?

Ansatte kan ikke ta ut AFP mens de er permittert eller i permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan de ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Kan ansatte ta ut alderspensjon mens de er permittert eller i permisjon?

Det er mulig å gå av med alderspensjon under permittering eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får en ansatt permisjon med lønn, blir tiden i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at opptjeningstiden tas med i beregningen av alderspensjonen din.

Medlemskap og opptjening – permisjon med lønn

Hvis den ansatte har permisjon med full lønn løper medlemskapet akkurat som før. Det samme gjelder de som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhetdød og yrkesskade i tillegg til at opptjeningen til alderspensjon går som normalt.

Medlemskap og opptjening – permisjon uten lønn eller permittering

Permisjon uten lønn eller permittering som varer lenger enn én måned vil påvirke medlemskapet til den ansatte på sikt. Det skjer ingenting før etter to år og vil mest sannsynlig ikke gjelde permisjoner eller permitteringer som skyldes korona-krisen. Det vil si at de ansatte fortsatt er forsikret og vanlige vilkår gjelder ved sykdom (uførepensjon) eller bortgang (etterlattepensjon).

Spesielt for apotekordningen

(Oppdatert 7.4.2020): Medlemmer som blir permittert på grunn av koronasituasjonen beholder medlemsskapet sitt i apotekordningen. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har 7. april vedtatt å midlertidig endre §4 første ledd i POA-loven slik at permitterte medlemmer beholder medlemskap i pensjonsordningen ut 2020. Bestemmelsen gjelder fra korona-loven trådte i kraft 27.03.20.

For øvrig gjelder som beskrevet over at ansatte som får permisjon med full lønn ikke skal rapporteres med permisjon. De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned skal ikke rapporteres til oss og permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i apotekerordningen.