Internasjonal tjeneste før 2010

Fakta om kompensasjonsordningen for veteraner

Siden 2010 har norske veteraner mottatt til sammen 1,5 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningene vi administrerer på vegne av Forsvarsdepartementet. Her får du et samlet bilde av kompensasjonsordningene som finnes for veteranene.
Norsk FN-soldat i Ebel es-Saqi, Libanon, 1996. Foto.
Norsk FN-soldat i Ebel es-Saqi, Libanon, 1996. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Norske soldater har bidratt i internasjonale operasjoner siden 1947, blant annet i Tyskland, Korea, Midtøsten, Afrika, Balkan, Gulfstatene, Afghanistan og Libya. Ofte blir betegnelsen «veteran» brukt om disse soldatene.

Veteraner som deltar i internasjonale operasjoner, kan bli rammet av både fysiske skader og psykiske lidelser som følge av tjenestegjøring under krevende forhold.

Yrkesskadeforsikringsloven for statsansatte dekker plutselige og uforutsette hendelser, men ikke belastningsskader over tid.

Fysiske skader er ofte synlige og inntreffer umiddelbart, mens psykiske skader kan utvikle seg over tid og først komme til overflaten mange år etter at tjenesten er avsluttet.

Stadig bedre ordninger for veteranene

Regelverket ga i lengre tid kun begrensede løsninger til veteraner med psykiske skader. I 2004 kom en egen forskrift i forsvarsloven som ga rett til såkalt billighetserstatning for veteraner.

I desember 2009 vedtok Stortinget «Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner» - som regel kalt kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningen gjelder for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i perioden 1978-2009 og det er Statens pensjonskasse som forvalter ordningen på vegne av Forsvarsdepartementet.

Etter 2009 er det forsvarsloven som bestemmer hvilke kriterier som skal gi rett til kompensasjon inntil 65 G. G er folketrygdens grunnbeløp. Den er kr 106 399 per 1.5.2021.

I 2012 fikk vi en utvidelse av ordningen og følgende gjelder i dag:

 • kompensasjonsordningen del 1, som gir inntil 35 G (ca. 3,7 millioner kroner) i erstatning
 • kompensasjonsordningen del 2, som gir inntil 65 G (ca. 6,9 millioner kroner) i erstatning

Kompensasjonsordningen del 1 omtales som oftest for 35G-ordningen, mens del 2 kalles 65G-ordningen. De to ordningene har ulike krav til bevis. 65G-ordningen har strengere beviskrav enn 35G.

Utbetalinger og status så langt

Tallene under er sist oppdatert 11.5.2021.

Kompensasjonsordningen

 • 39 000 har deltatt i internasjonale operasjoner siden 1978
 • 2 prosent av de som har deltatt, har søkt erstatning - 863 stykker
 • 1,5 milliarder er utbetalt i erstatninger totalt

Prosentvise avslag, innvilgelser og henleggelser

Ser vi samlet på begge kompensasjonsordningene og status på søkere fra og med 1. januar 2010, har:

 • 42 prosent fått innvilget erstatning på til sammen 1,5 milliarder kroner
 • 26 prosent fått avslag
 • 16 prosent blitt kategorisert som henlagt – fordi personene det gjaldt har trukket søknaden eller har valgt å ikke svare på oppfølging eller henvendelser

Antall søkere til kompensasjonsordningen:

Klikk på bildet for å laste ned større versjon (PDF).

Utklipp av tabell som viser antall søkere til kompensasjonsordningen

Forklaring til tabellen:

Tallene angir totalt antall unike søkere innen utgangen av hvert år, fordelt på sakens status. Merk at søkeren kan endre status fra et år til det neste. Det kan eksempelvis skje dersom søkeren først har fått henlagt en sak som senere er blitt gjenåpnet, og så avslått eller innvilget. Statusen under arbeid inkluderer ikke disse søkerne, men kun søkere som enda ikke har fått behandlet saken sin. Dette er kumulative tall, og hvert år i tabellen viser totale antall søkere og avgjørelser siden forskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Antall nye søkere er differansen fra et år til det neste på totalen.

Billighetserstatning

Flesteparten av de som har fått utbetalinger etter kompensasjonsordningene, har først fått innvilget billighetserstatning. Det er en økonomisk kompensasjon for påført psykisk belastningsskade hvor veteranen ikke er helt eller delvis ervervsmessig ufør.

Maksimal erstatning etter billighetserstatningsordningen er 6 G (cirka 638 000 kroner) ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet. Hvis en søker senere får innvilget kompensasjon (65G eller 35G), vil utbetalt billighetserstatning bli trukket fra kompensasjonsbeløpet.

Per 15.9.2021 har 815 veteraner søkt om billighetserstatning og de har samlet fått 180 millioner kroner utbetalt i erstatning.

Veteranene kan ha rett til yrkesskadeerstatning hos NAV

Veteraner kan også søke om yrkesskadeerstatning hos NAV. Folketrygdloven har en særskilt bestemmelse om militærpersoner som ikke finnes i den generelle yrkesskadeforsikringsloven.

Veteraner kan derfor ha krav på uførepensjon fra både folketrygden (NAV) og fra ordningene vi i Statens pensjonskasse administrerer på vegne av Forsvarsdepartementet.

Tidkrevende og utfordrende saker

En undersøkelse blant norske veteraner i «United Nations Interim Force in Lebanon» (UNIFIL) fra 2016 viser at veteranene generelt sett har færre psykiske plager enn den øvrige befolkningen. Undersøkelsen viste derimot at de har noe høyere forekomst av belastningsrelaterte lidelser som posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og angst.

Målet med spesialordningene for veteranene er at de som har fått psykiske skader skal få en utbetaling som står til skadens omfang.

Det er et krevende mål å nå, blant annet fordi det kan være vanskelig å fastslå om dårlig psykisk helse skyldes belastning under tjeneste eller omstendigheter ellers i livet. Sakene krever lang og grundig behandling og mange parter er involverte. Vi bruker normalt sett 12-18 måneder for å behandle en sak, men enkelte saker kan ha tatt litt lenger tid enn det.

Vi er i jevnlig dialog med Forsvarsdepartementet og veteranorganisasjonene for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for de som søker, og for å sikre at våre saksbehandlere tolker regelverket i tråd med politikernes intensjoner.

Veteranene kan klage våre vedtak til en særskilt klagenemnd

Vedtakene som treffes etter billighetserstatningsordningen og kompensasjonsordningene kan klages inn for en særskilt og uavhengig klagenemnd. Nemda tar stilling til om våre vedtak skal opprettholdes, endres, eller sendes tilbake for ny behandling. For tiden bruker klagenenmda rundt to år på å behandle en klagesak.

Siden 2010 har klagenemnda behandlet cirka 260 saker. Av disse har 45 prosent av klagerne fått medhold. De siste årene har færre veteraner fått medhold i nemnda enn tidligere. En av årsakene til dette er at det er vanskeligere å få kompensasjon etter 65G-ordningen, som har strengere krav til bevis enn 35G-ordningen.

De som har tjenestegjort etter 2020, hadde tidligere ikke klagemulighet på vedtakene som ble gjort etter forsvarsloven. Fra 1. juli 2021 kan denne gruppen også klage inn saker til nemnda.

Behandling for domstolene

Den som klager på et avslag fra oss og som senere også får avslag fra klagenemda, kan bringe saken inn for domstolene. Statistikken viser at domstolene har opprettholdt klagenemndas avgjørelser i de fleste sakene, men at enkelte veteraner har vunnet frem med sitt krav.

Tidslinje – en oversikt over de største norske bidragene i internasjonale operasjon og utviklingen av det erstatningsrettslige vernet

 • 1945: Avslutning av 2.verdenskrig
 • 1946: Lov om krigspensjonering for militærpersoner
 • 1947-1953: Tysklandsbrigaden, ca.50 000 norsk personell
 • 1956-1967: Midtøsten, ca. 11 000 norsk personell
 • 1978-1999: Libanon, ca. 34 000 norsk personell
 • 1997: Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 13-8 yrkesskadedekning for militærpersoner
 • 2000: Protokoll av 16. mai 2000 – Vedrørende forsikringer ved tjeneste i internasjonale operasjoner (videreført i ny avtale datert 15.november 2017)
 • 1992-2015: Balkan, ca. 16 000 norsk personell
 • 2001-2014: Afghanistan, ca. 9 000 norsk personell
 • 2004: Forskrift om psykiske belastningsskader nr. 1563 (opphevet 2017)
 • 2010: Lov om forsvarspersonell § 12 b. Objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner (opphevet 2017)
 • 2010: Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner nr. 1768, Del 1 (35G-ordningen)
 • 2012: Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner nr. 1768, Del 2 (65G-ordningen)
 • 2017: Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)
 • 2017: Forskrift om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater nr.997 (forsvarstilsatteforskriften)