LIV OG HELSE

Yrkesskadeforsikring for deg som jobber i staten

Forsikringen mot arbeidsulykker eller yrkesskade gjelder fra første dag du er på jobb, i arbeidstiden og på det stedet du jobber til enhver tid.

Pappa med datter. Foto

Viktig å vite før du søker om erstatning

En yrkesskade er en skade som oppstår plutselig og uforutsett, ikke en gradvis forverring av en eksisterende skade. Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade. Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du er usikker på om skaden din kan være en yrkesskade.

Slik melder du skade og søker om erstatning

 1. Du som er medlem i SPK, melder skaden til oss så snart som mulig etter at skaden oppsto. 
 2. Last ned skademeldingsskjemaet og fyll det ut. Du må be arbeidsgiveren din fylle ut del to av skjemaet. Deretter sendes skjemaet inn samlet eller hver del for seg, enten elektronisk via kontaktskjemaet på Min side eller i posten til Statens pensjonskasse, postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo.
 3. Vi vurderer søknaden din, undersøker om du har krav på erstatning og tar kontakt med deg i løpet av 30 dager for å avklare prosessen videre.
 4. Hvis søknaden blir innvilget, utbetaler vi erstatning til bankkontonummeret vi har registrert på deg.
 5. Vær oppmerksom på at arbeidsgiveren din er pliktig til å melde yrkesskader til NAV. Spør arbeidsgiver hvis du er i tvil om det er gjort.

Hvem er dekket av forsikringen?

 • Du er dekket når du er statsansatt, redningspersonell, vernepliktig, student i praksis i staten, på arbeidsmarkedstiltak og innsatt i fengsel som utfører arbeid.
 • Noen yrkesgrupper som er medlem hos oss (som de fleste lærere), har yrkesskadeforsikring et annet sted enn i SPK. Sjekk med arbeidsgiveren din hvis du er usikker på hvilken forsikringsordning dere har.
 • Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser mens de utfører arbeid. Statsansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning).

Når er du dekket av forsikringen?

 • Forsikringen gjelder fra første dag du jobber.
 • Du er forsikret innenfor den tiden du jobber.
 • Skaden må skyldes en arbeidsulykke; en plutselig eller uventet ytre hendelse man har vært utsatt for i arbeidet.
 • Enkelte sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeid (eksempelvis klimasykdommer eller smittsomme sykdommer), kan være yrkesskade og gi rett til erstatning.

Hva dekker forsikringen?

 • Erstatning for tapt arbeidsinntekt, for eksempel differansen mellom sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og normal arbeidsinntekt.
 • Erstatning for framtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Erstatning regnes ut basert på inntekt, graden av uførhet og alder. Erstatningen reduseres i takt med stigende alder.
 • Erstatning for varig skade som skyldes yrkesskade eller -sykdom.
 • Utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven.
 • Medisinske utgifter som egenandel ved legebesøk, dekkes av NAV. I enkelte tilfeller kan du få erstatning for medisinske utgifter som ikke dekkes av det offentlige.
 • Personskade mens du er på tjenestereise eller utstasjonering i inn- eller utland.

Søk i tide - kravet foreldes etter 3 år

Du er selv ansvarlig for å søke om yrkesskadeerstatning innen tre år fra du fikk kunnskap om skaden eller sykdommen du søker erstatning for. Fristen begynner å løpe ved utløpet av kalenderåret da skaden skjedde.