Endring i regulering av pensjon for 2021

Stortinget vedtok før jul nye prinsipper for regulering av alderspensjon fra folketrygden for 2021.

Pensjoner blir regulert årlig slik at de opprettholder sin verdi over tid. Pensjonene reguleres med virkning fra 1. mai. I reguleringen nå i 2021 blir det gitt en kompensasjon som om de nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020. Kompensasjonen gjelder deg som mottar alderspensjon fra folketrygden og fra oss samtidig.

Dette er nytt for 2021

  • Slik skal pensjonen reguleres nå i 2021: alderspensjonen fra folketrygden skal reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. I tillegg kommer kompensasjonen nevnt tidligere.
  • Slik ble pensjonen regulert tidligere: siden pensjonsreformen ble innført i 2011, har alderspensjon under utbetaling økt med lønnsveksten og med et fratrekk på 0,75 prosentpoeng.
  • Dette er forskjellen: nå i 2021 skal pensjonen reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten, ikke bare basert på lønnsveksten alene​

Vi vet ennå ikke hvordan pensjonen i folketrygden skal reguleres for 2022 og framover. Vi kommer med mer informasjon så snart vi vet mer.

Offentlig tjenestepensjon skal også reguleres

Disse pensjonene fra oss skal reguleres på samme måte som nevnt ovenfor:

  • Alderspensjon (gjelder også de som har særalderspensjon)
  • Offentlig AFP
  • Etterlattepensjon om du er 67 år eller eldre

Pensjonen din blir i år regulert i midten av mai

Den årlige reguleringen av pensjoner ser ut til å kunne bli gjennomført fra 20. mai. Pensjonene blir da justert med virkning fra 1. mai 2021. Tidspunktet er ikke helt avklart i regelverket enda, men vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.