Forholds­tall

Pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Det betyr at størrelsen på pensjonen din blir påvirket av hvor gammel du er når du velger å ta ut pensjon, og hvor gammel det forventes at ditt årskull blir i gjennomsnitt. Dette prinsippet kalles levealdersjustering.Levealders­justeringDen opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.Mer om Levealders­justering

Forholdstall - et eksempel

Er du født i 1949 er det anslått at du får følgende forholdstall:

62 år  1,319
63 år 1,261 
64 år 1,203
65 år 1,145
66 år 1,088
67 år 1,030

Som oversikten viser, er forholdstallet ditt avhengig av når du tar ut pensjonen din. Jo lenger du venter med å ta ut pensjon, desto lavere blir forholdstallet – og pensjonen din blir høyere. Det er fordi pensjonen du har tjent opp, skal utbetales over færre år.

Hvem gjelder forholdstall for?

 • Alle som har offentlig tjenestepensjon
 • Alle som er født i årene 1943 til 1962, og som tjener opp pensjon i folketrygden helt eller delvis etter besteårsregelenBesteårs­regelenBesteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, der pensjonen blir beregnet ut fra de 20 årene du har hatt høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fortsatt noen årskull.Mer om Besteårs­regelen.

Forholdstall i offentlig tjenestepensjon - et eksempel

Som medlem i Pensjonsordning for apotekvirksomhet er du garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering. Forutsetningen er at du har full opptjening, som er 360 måneder. Levealdersjusteringen skjer ved hjelp av et forholdstall.

Eksempel – en person født i 1949

 • Tar ut tjenestepensjon som 67-åring
 • Pensjonsgrunnlag: 500 000
 • Brutto pensjon (66 prosent av pensjonsgrunnlag)* = 330 000 kroner
 • Forholdstall: 1,030
 • Alderspensjon fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet etter levealdersjustering* = 330 000 / 1,030 = 320 388 kroner per år

* Før samordning med alderspensjonen fra folketrygden.

Et forholdstall i offentlig tjenestepensjon kan ikke bli lavere enn 1.

Forholdstall i folketrygden - et eksempel

Den som tjener opp alderspensjon fra folketrygden etter besteårsregelen, får beregnet en årlig ytelse. Denne ytelsen skal levealdersjusteres. Også her blir det benyttet et forholdstall.

Her er et regnestykke for en person som er født i 1949 og som tar ut pensjon som 67-åring:

 • Årlig alderspensjon før levealdersjustering: 219 677
 • Anslått forholdstall: 1,030
 • Årlig alderspensjon etter levealdersjustering = 219 677 / 1,030 = 213 279 kroner

I folketrygden kan forholdstallet blir mindre enn 1. Her ser du hva det kan bety for en som er født i nettopp 1949:

62 år 1,319
63 år 1,261
64 år 1,203
65 år 1,145
66 år 1,088
67 år 1,030
68 år 0,974
69 år 0,917
70 år 0,862

Samordnet pensjon

Vi ser fortsatt på pensjonen til en person som er født i 1949. Denne gangen ser vi alderspensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) og folketrygden samlet. Da skal pensjonene samordnes slik at det blir klart hvor stor del Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal betale.

 Tar ut folketrygd og tjeneste­pensjon som 67-åringTar ut folketrygd og tjeneste­pensjon som 68-åring
Levealders­justert brutto­pensjon fra POA (500 000x0,66) /­ 1,030 = 320 388 (500 000x0,66) / 1,000 = 330 000
- Levealders­justert samordnings­fradrag folketrygden 199 873 / 1,030 = 194 051 199 873 /­ 0,974 = 205 208
= Netto pensjon fra POA 320 388 - 194 051 = 126 337 330 000 - 205 208 = 124 792
+ Levealders­justert folketrygd 219 677 /­ 1,030 = 213 279 219 677 /­ 0,974 = 225 541
= samlet levealders­justert pensjon 126 337 + 213 279 = 339 616 124 792 + 225 541 = 350 333

I begge disse eksemplene oppnår personen 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering. Vi ser samtidig at hvis personen tar ut pensjon som 68-åring, blir den samlede, levealdersjusterte pensjonen høyere enn ved 67 år. Ved å arbeide ett år til i stedet for å ta ut pensjonen som 67-åring, er altså effekten av levealdersjusteringen motvirket. Dette har med forholdstallene å gjøre:

 • Bruttopensjonen fra POA ved 68 år forblir uendret fordi forholdstallet er 1 (forholdstallet i offentlig tjenestepensjon blir aldri lavere enn 1)
 • Alderspensjonen fra folketrygden blir høyere som 68-åring fordi forholdstallet er mindre enn 1 (0,974)

Samordningsfradragene levealdersjusteres med det faktiske forholdstallet på uttakstidspunktet for tjenestepensjonen. I våre eksempler blir samordningsfradraget høyere ved 68 enn ved 67 år, men den samlede pensjonen blir likevel høyere når personen er 68 år. Eksemplene forutsetter at du tar ut pensjon fra oss og folketrygden samtidig.

Samordningsfradraget beregnes med utgangspunkt i alderspensjonen fra folketrygden.

Fastsetting av forholdstall

NAV utarbeider prognoser for forholdstall. Endelig forholdstall for uttaksaldre fra 62 år til 75 år fastsettes innen 1. juli det året et årskull fyller 61 år. Forholdstall er like for kvinner og menn og forskjellige yrkesgrupper.

1943 er valgt som utgangspunkt. Dersom en person i dette årskullet tok ut alderpensjon ved fylte 67 år, var forholdstallet 1. Et forholdstall som er høyere enn én, vil gi lavere årlig pensjon enn den ville ha blitt uten de nye fleksible uttaksreglene. Et forholdstall som er lavere enn én, gir høyere pensjon.

Eksemplene over viser at forholdstallet for 1949-kullet er beregnet til 1,030 hvis pensjonen tas ut ved fylte 67 år. I praksis innebærer det at en person fra dette kullet må jobbe frem til 67 år og 7 måneder for å kunne ta ut den samme pensjonen som en person i 1943-kullet..

Årskull67 år iSammenlignbar pensjonsalder
1943 2010 67 år
1944 2011 67 år 1 måned
1945 2012 67 år 2 måneder
1946 2013 67 år 4 måneder
1947 2014 67 år 5 måneder
1948 2015 67 år 6 måneder
1949 2016 67 år 7 måneder
1950 2017 67 år 8 måneder
1951 2018 67 år 9 måneder
1952 2019 67 år 11 måneder
1953 2020 68 år