Hva består medlemskapet ditt av?

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning. Som medlem i POA, har du en av de beste pensjonsordningene i markedet.
Medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en viktig del av lønns- og ansettelsesvilkårene dine. Medlemskap hos oss inkluderer:

Hva får du for pengene du betaler inn?

Som medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet trekkes du 3,4 prosent av lønnen din uten AFP, og 3,9 prosent med AFP. For hver krone du betaler inn, betaler arbeidsgiveren din inn rundt fire kroner. Dette er penger som går til å sikre din pensjon.

Mens pensjonen fra andre ordninger ofte opphører etter ti års utbetaling, utbetales pensjon fra apotekordningen livet ut. For å vurdere den reelle lønnen din, og den reelle pensjonen, må du altså se lønn og pensjon i en sammenheng.

Minstegrense

For å være medlem må du arbeide minimum 20 prosent av full stilling. Arbeider du 19,99 prosent er du under minstegrensen og blir ikke medlem. Det gjelder også for apotekteknikere. Apoteker er også medlem av pensjonsordningen.

Medlemskap for flere stillinger

Har du flere stillinger som omfattes av pensjonsordningen, skal du være medlem av ordningen når du tilsammen har en gjennomsnittlig arbeidstid over minstegrensen (se over). Det godskrives ikke medlemskap for stillinger som til sammen overstiger 100 prosent.

Overføringsavtalen

Ble du medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 1. februar 2003, kommer du inn under avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Ble du medlem etter 1. februar 2003, gjelder ikke overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.Mer om Overførings­avtalen for deg.

Høyeste pensjonsgrunnlag er 10 G

Det er lønnen som utgjør pensjonsgrunnlaget ditt, men det gjelder bare opp til 10 G, det vil si 10 ganger folketrygdens grunnbeløpGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp

Sykemeldinger

Blir du sykemeldt, opprettholder du medlemskapet så lenge det betales sykelønn eller sykepenger.

Som ufør opprettholder du medlemskapet

Ved alders- og AFP-pensjon skal du meldes ut av pensjonsordningen dersom du arbeider i stilling under minstegrensen. Blir du ufør, opprettholder du medlemskapet selv om du arbeider i stilling under minstegrensen.  Det betyr at du tjener opp til alderspensjonen din samtidig som du mottar uførepensjon. 

Medlemskap under ulønnet permisjon

I noen tilfeller kan ulønnet permisjon i inntil to år regnes som pensjonsgivende. Det gjelder:

  • Permisjon ved fødsel
  • Permisjon ved adopsjon
  • Permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
  • Permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
  • Permisjon ved sykdom i familien
  • Permisjon på grunn av streik

Det er arbeidsgiver som vurderer om et permisjonstilfelle er omfattet av avtalen og rapporterer dette inn til oss.

Ved andre ulønnede permisjoner enn det som er nevnt i listen over, kan du opprettholde medlemsrettighetene i inntil to år uten innskuddsbetaling. Men permisjonstiden regnes ikke som pensjonsgivende. 

Unntak eller fritak fra plikt til medlemskap

Du kan fritas for medlemskap dersom du går inn under en annen pensjonsordning, eller når du utfører praktisk tjeneste ved apotek for å kunne avlegge apotekereksamen.

Fra den 01.01.2020 ble kravet om 5 års samlet tjenestetid fjernet, og du skal meldes inn i SPK selv om du ikke vil oppnå fem år samlet tjenestetid ved aldersgrensen for stillingen. Dersom du ble ansatt før 01.01.2020, og da ikke ble innmeldt i SPK fordi du ikke oppfylte 5-årskravet, så skal du meldes inn fra 1. januar 2020. 

Beholder pensjonsrett hvis du slutter

Slutter du i medlemspliktig stilling i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, opprettholder du den pensjonsretten du har spart opp - du får en såkalt oppsatt pensjonsrett.

Flere regelsett

Det er i hovedsak disse regelsettene som er styrende for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet:

Informasjon på engelsk

Her finner du lettfattelig informasjon om Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet på engelsk.

The pension Scheme for the Pharmacy Sector