Hvem er medlem?

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet tjenestepensjonsordning som omfatter mer enn 15 000 medlemmer i hele apoteksektoren.

Det er Statens pensjonskasse som administrerer pensjonsordningen på vegne av Arbeidsdepartementet, etter lov av 26. juni 1953, med senere endringer.

Alle apotek i landet

Loven omfatter personalet ved alle apotek i landet. Det betyr at alle apotekere og fast ansatte i apotek har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen, dersom de har en stillingsprosent på minimum 20 prosent. Det gjelder også for apotekteknikere. Arbeidstakere med tre måneders tjenestetid anses som fast ansatt.


Foruten ansatte på apotek og apotekere, kan departementet bestemme at ansatte i andre stillinger tilknyttet farmasien kan bli medlem. Etter vedtak i departementet gjelder dette ansatte ved Norges Apotekerforening, Norges Farmaceutiske Forening, Farmasiforbundet og enkelte andre stillinger med tilknytning til farmasien.

Medlemmer som mottar pensjon

Ansatte med delvis alderspensjon og AFP-pensjon er ikke medlemmer, dersom stillingen er under minstegrensen for rett til medlemskap.

Ansatte med delvis uførepensjon har derimot både rett og plikt til medlemskap, selv om de arbeider i en stilling som er under minstegrensen.

Flere stillinger samtidig

Ansatte med en eller flere stillinger som er omfattet av pensjonsordningen, har rett til medlemskap når de til sammen har en gjennomsnittlig arbeidstid over minstegrensen. Dette forutsetter at stillingene er omfattet av pensjonsordningen.

Arbeidstid ut over hundre prosent stilling gir ikke medregning.

Unntak eller fritak fra plikt til medlemskap

Ansatte som ikke oppnår totalt minst fem års pensjonsgivende opptjeningstid til aldersgrensen skal ikke meldes inn. Det er viktig at du spør den ansatte om tidligere ansettelsesforhold.