Styret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har et eget styre. Styret har blant annet det overordnede ansvaret for at pensjonskassen har en tilfredsstillende økonomi og for at den administreres i henhold til de retningslinjer som er gitt fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette inkluderer det overordnede ansvar for investeringsstrategien og overvåkningen av pensjonskassens kapitalforvaltning.

Det er styret som fastsetter den årlige reguleringen av pensjonene, samt foreslår endringer i premiesatsen for Arbeids- og sosialdepartementet.

Styrets sammensetning

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse og består i tillegg av fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevner styret for fire år av gangen, etter innstilling fra arbeidsgiverforeningene ved Virke, Spekter og arbeidstakerforeningene ved Farmaceutisk Forening og Farmasiforbundet.

Styremedlemmer:

  • Administrerende direktør i SPK Finn Melbø (styreleder)
  • Arbeidsgiverforeningen Spekter: sjefsøkonom Stein Gjerding
  • Hovedorganisasjonen Virke: forhandlingssjef Trond A. Teisberg
  • Parat/Farmasiforbundet: forhandler Renate Messel Hegre
  • Norges Farmaceutiske Forening: generalsekretær Greta Torbergsen

Syret møtes seks ganger i året.

Styremøter i 2019

Foreløpig dagsorden for styremøtene i 2019