Avtalefesta pensjon (AFP)

Avtalefesta pensjon (AFP) er ei førtidspensjonsordning for statstilsette og lærarar mellom 62 og 67 år. Andre verksemder med medlemskap i Statens pensjonskasse kan ha inngått tariffavtale som gjev dei tilsette rett til AFP.