AFP (Avtalefesta pensjon)

AFP er ei førtidspensjonsordning for deg som er statstilsett eller lærar, og som ønskjer å gå av med pensjon heilt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år. Er du tilsett i ei anna verksemd med medlemskap i Statens pensjonskasse kan også dei ha inngått tariffavtale som gir deg rett til AFP.

Denne sida gjeld for deg som er fødd 1962 eller tidlegare. Regelverket for denne aldersgruppa er ikkje vedtatt enno. Er du fødd 1963 eller etter, finn du informasjon om AFP på denne sida

FØR DU SØKJER OM AFP

Kan du få AFP?

AFP er eit alternativ for deg som ønskjer å trappe ned eller avslutte arbeidslivet før ordinær aldersgrense. 

Delvis AFP

Dersom du kan tenkje deg å trappe ned, men ikkje ønskjer å pensjonere deg fullt ut med ein gong, kan du ta ut delvis AFP – viss arbeidsgivar tillet det. Du kan ta ut delvis AFP så lenge du reduserer stillinga med minst 10 prosentpoeng og den gjenverande stillingsprosenten utgjer minst 60% av full stilling. Med full stilling meiner vi 100 prosent stilling. Føresetnaden om 60 prosent gjenverande stilling gjeld berre første månad med delvis AFP. Har du hatt delvis AFP i ein månad eller meir, kan du redusere den gjenverande stillinga til under 60 prosent. 

AFP for deg mellom 62 og 65 år

For å ha rett til AFP frå månaden etter at du fyller 62 år, må du oppfylle ein del føresetnader:

 • Du må vere i arbeid heilt frem til du skal ta ut pensjon. Det speler inga rolle om du arbeider heiltid eller deltid. Du kan ha delvis permisjon eller delvis pensjon, og vere heilt eller delvis sjukmeldt. Du har ikkje rett til AFP viss du har heil permisjon, er friteken for arbeidsplikt eller berre har ei formell arbeidsplikt. Du kan heller ikkje få AFP viss du er tidlegare medlem.
 • Du må ha hatt minst ti år med opptening av pensjonspoeng i folketrygda frå det året du fylte 50 år til og med det året du tek ut pensjon. Har du ti år med opptening i offentleg tenestepensjonsordning etter fylte 50 år, gjeld ikkje dette kravet.
 • I dine ti beste inntektsår til og med året før du tek ut pensjon, må du ha hatt ei gjennomsnittleg pensjonsgjevande inntekt på minst to gonger grunnbeløpet i folketrygdaGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp (G).
 • Dei to siste åra før pensjonering (det året då du pensjonerer deg og året før) må du ha hatt ei pensjonsgjevande inntekt som er minst like stor som grunnbeløpet i folketrygda. For det året du pensjonerer deg ser vi på kor mykje lønn du ville fått hadde du arbeidd ut året.
 • Du kan ikkje ha alderspensjon eller etterlatnepensjon frå folketrygda samtidig med AFP. Om du har teke ut alderspensjon eller etterlatnepensjon frå folketrygda, må du kontakte NAV for å stoppe alderspensjonen eller etterlatnepensjon før du tek ut AFP.

Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordninga for SPK-medlemer mellom 62 og 65 år.

AFP for deg mellom 65 og 67 år

For å ha rett til AFP frå fylte 65 år, må du oppfylle ein del føresetnader:

 • Du må vere i arbeid heilt fram til du skal ta ut pensjon. Det speler inga rolle om du arbeider heiltid eller deltid. Du kan ha delvis permisjon eller delvis pensjon, og vere heilt eller delvis sjukmeldt. Du har ikkje rett til AFP viss du har heil permisjon, er friteken for arbeidsplikt eller berre har ei formell arbeidsplikt.
 • Du må ha vore medlem av Statens pensjonskasse eller anna offentleg tenestepensjonsordning i minst ti år etter at du fylte 50 år. Viss du ikkje oppfyller dette vilkåret, kan du likevel ha rett til AFP dersom du oppfyller krava til AFP i folketrygda.
 • Du kan ikkje ha alderspensjon eller etterlatnepensjon frå folketrygda samtidig med AFP. Om du har teke ut alderspensjon eller etterlatnepensjon frå folketrygda, må du kontakte NAV for å stoppe alderspensjonen eller etterlatnepensjon før du tek ut AFP.

Du kan òg ha rett til AFP viss du er tilsett i statleg sektor, men ikkje er medlem i Statens pensjonskasse – anten fordi du har arbeidd under minstegrensa for rett til medlemskap, eller fordi du hadde mindre enn fem år igjen til aldersgrensa då du vart tilsett. Føresetnaden om at du må oppfylle krava til AFP i folketrygda gjeld her òg.

Frå du fyller 65 år, er det Statens pensjonskasse som tek over ansvaret for å administrere AFP-ordninga. 

Slik søkjer du AFP

Søknad om AFP består av to delar – ein del som arbeidsgivar skal fylle ut, og ein del som du skal fylle ut. Les meir her.

Kor stor blir pensjonen?

For deg mellom 62 og 65 år

Der er NAV som reknar ut pensjonen din mellom 62 og 65 år. Pensjonen tilsvarar det du ville fått i alderspensjon frå folketrygden, utan levealdersjustering, om du hadde fortsett i arbeid fram til 67 år. Du får også eit AFP-tillegg på 1 700 kroner per månad. 

For deg mellom 65 og 67 år

Frå du fyller 65 år, er det Statens pensjonskasse som tek over ansvaret for å administrere AFP-pensjonen. AFP blir då rekna ut etter regelverket i Statens pensjonskasse. Avtalefesta pensjon frå oss utgjer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har minst 30 års oppteningstid i full stilling. Er oppteningstida di i Statens pensjonskasse kortare enn 30 år, eller du har arbeidd deltid, vil pensjonen bli tilsvarande redusert. Dersom du ikkje har minst 10 års opptening i offentleg tenestepensjonsordning etter fylte 50 år, vil AFP bli berekna etter reglene i folketrygda også etter at du fyller 65 år.

Storleiken på pensjonen din er avhengig av

 • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag ditt
 • oppteningstidaOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening di
 • stillingsstorleikenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse din

Viss du forsørgjer born under 18 år, får du òg barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg

Dersom utrekningsmodellen i folketrygda gjev deg ein høgare pensjon enn pensjon etter våre reglar, utbetaler vi AFP etter folketrygdas berekningsmodell. Det vil til dømes kunne gjelde viss du har kortare oppteningstid enn 30 år, eller viss du har arbeidd deltid ein del av medlemstida. Vi sørgjer for at AFP mellom 65 og 67 år blir rekna ut etter den ordninga som gjev deg høgast pensjon, så framt du oppfyller krava både i folketrygden og i SPK.

Delvis AFP

Storleiken på pensjonen blir fastsett ut frå kor mykje den framtidige pensjonsgivande inntekta kjem til å utgjere samanlikna med tidlegare pensjonsgjevande inntekt. 

Utrekning av pensjonsgraden skjer slik:

(Framtidig forventa inntekt / tidlegare pensjonsgjevande inntekt) x 100 = X
Vi stryk desimalane og reknar med heile prosent. Pensjonsgraden er lik 100 - X.

Redusert AFP blir fastsett ved at full AFP blir multiplisert med pensjonsgraden.

Tidlegare pensjonsgjevande inntekt blir fastsett ut frå gjennomsnittleg arbeidsinntekt dei tre beste av dei fem inntektsåra som ligg føre året før det året du tek ut AFP. Det er NAV som bereknar tidlegare pensjonsgjevande inntekt.

Døme

Per har tatt ut AFP, men forventar å tene litt på småjobbar det komande året. Forventa framtidig inntekt er 75 000 kroner. Tidlegare inntekt er fastsett av NAV til 425 000 kroner. Pensjonsgraden til Per blir rekna ut slik: (75 000/425 000) x 100 = 17,64. 100 - 17 = 83. Per sin pensjonsgrad er 83.

MENS DU MOTTEK AFP

AFP og inntekt

Kan du jobbe samstundes som du får AFP?

Du kan velgje å ha inntekt ved sidan av AFP, men i søknaden om AFP er det viktig at du gir oss beskjed om kor mykje du kjem til å tene i tillegg til pensjonen fordi pensjonsgraden blir rekna ut i frå inntekta du oppgir. Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekta di vil avvike med meir enn 15 000 kroner per år frå den sannsynlege inntekta du har oppgitt, må du gi oss skriftleg beskjed om det. Då reknar vi ut ein ny pensjonsgrad og justerer pensjonsutbetalinga. 

Les meir om AFP og inntekt

Kva må du gjere dersom inntekta endrar seg?

Viss du tener meir eller mindre enn det du oppgav då du søkte om AFP, må du melde frå om at inntekta er endra. Viss du endrar inntekt mellom 62 og 65 år, må du sjølv gi beskjed til NAV. Dette gjeld òg viss du går frå delvis til heil AFP mellom 62 og 65 år. 

AFP og inntekt på www.nav.no.

Dersom du endrar inntekt mellom 65 og 67 år, må du melde frå til Statens pensjonskasse. Opplys då om ny årsinntekt, samt dato for endringa. 

NB! Feriepengar som er tent opp etter at du tok ut AFP skal inngå i den inntekta som du melder inn.

Skal du endre pensjonsgrad?

Viss du har delvis AFP, og ønsker å gå av med heil AFP - eller berre endre grada - må arbeidsgivaren din sende inn ei pensjonsmelding. 

Dersom du skal endre pensjonsgrad når du er mellom 62 og 65 år, må du òg sende informasjon til NAV.

Etteroppgjer for AFP

Kvart år når skatteoppgjeret ligg føre, sjekker vi om du har fått riktig pensjon ut frå den inntekta du har oppgitt. Dersom du har fått for mykje eller for lite i pensjon, får du eit etteroppgjer. NAV reknar ut etteroppgjeret når du er mellom 62 og 64 år. Frå året du fyller 65 år er det Statens pensjonskasse som reknar ut etteroppgjeret. 

Les meir om AFP og etteroppgjer.

Når du fyller 67 år

Når du blir 67 år, reknar vi pensjonen din om til ein ordinær alderspensjon. Vi reknar ut alderspensjonen etter den oppteningstida og det pensjonsgrunnlaget du hadde då du tok ut AFP.

Alderspensjon blir utbetalt frå månaden etter du fyller 67 år.

Alderspensjon frå folketrygda

Du må òg søkje om alderspensjon i folketrygda. Det er særs viktig at alderspensjonen frå folketrygda blir utbetalt frå same månad du får alderspensjon frå SPK, det vil seie frå månaden etter du fyller 67 år. Viss du ikkje søkjer om alderspensjon frå folketrygda, blir pensjonen din frå Statens pensjonskasse stansa.

Vi gjer merksam på at når du blir 67 år og skal over på alderspensjon i folketrygda, får du berre rekna med pensjonspoeng for inntil tre av dei åra du har hatt AFP. Det vil seie frå du er 62 til 65 år. AFP-tillegget på 1 700 kroner fell òg bort.

Den samla utbetalinga kan i nokre tilfelle bli mindre ved overgang til ordinær alderspensjon.