22 24 15 00 Chat

Kontakt oss

Person

Fremgangsmåten for å søke avhenger av om du arbeider i en stilling tilknyttet SPK helt frem til pensjoneringstidspunktet, eller om du er tidligere medlem.

Når vi har mottatt søknadsdokumentet oppretter vi en sak som du kan følge på Min side.

Vi vil sende deg et vedtaksbrev noen uker før første utbetaling.

Hvis du er født i 1962 eller tidligere, kan du kan logge inn på Min side og bruke pensjonskalkulatoren for å få en prognose på din fremtidige alderspensjon.

Hvis du er født i 1963 eller senere, kan du benytte denne pensjonskalkulatoren for å få en prognose på fremtidig alderspensjon. 

Folketrygden (NAV) og SPK har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

Arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra SPK vil i mange tilfeller føre til reduksjon eller stans av pensjonen din.

Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på pensjonen din. Hvor lenge det lønner seg å jobbe er avhengig av når du er født.

Særaldersgrensen kan være 65, 63 eller 60 år. Hvis du står i en stilling med særaldersgrense kan du få alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år.

Dersom du er tidligere medlem og stod i en stilling med særaldersgrense før du ble utmeldt, vil du ha rett på alderspensjon fra fylte 65 år dersom din opptjeningstid er minst tre år.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Søknaden om AFP består av to deler - én del som arbeidsgiveren din fyller ut og én del som du selv fyller ut. 

Det er ulike vilkår for AFP avhengig av om du skal ta ut pensjon før eller etter fylte 65 år.

Før du fyller 65 år er det folketrygdens vilkår og pensjonsberegning som gjelder. Fra måneden etter fylte 65 år er det SPKs vilkår og pensjonsberegning som gjelder.

Dersom du etter fylte 65 år fyller folketrygdens vilkår, men ikke SPKs vilkår, vil du allikevel ha rett på AFP etter folketrygdens beregning.

Før fylte 65 år er det NAV som administrerer og beregner AFP. Fra fylte 65 år overtar SPK administrasjonen av AFP, og du vil da få vår beregning dersom denne er bedre enn NAVs beregning. Du kan logge inn på Min side og bruke pensjonskalkulatoren for å få en prognose på din fremtidige AFP, både før og etter fylte 65 år.

All inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden skal i utgangspunktet føre til avkortning av AFP. Du vil få et etteroppgjør dersom det viser seg at inntekten du har hatt i løpet av et kalenderår avviker med mer enn 15 000 kroner fra det vi har lagt til grunn ved beregningen av AFP. Etteroppgjør innebærer at vi krever tilbake for mye utbetalt pensjon, eller etterbetaler for lite utbetalt pensjon.

For å få alderspensjon fra SPK fra fylte 67 år er det et vilkår at du samtidig mottar alderspensjon fra folketrygden. Du må selv søke NAV om alderspensjon fra folketrygden og så vil omregningen fra AFP til alderspensjon i SPK gå automatisk uten at du trenger å gjøre noe. Alderspensjonen fra folketrygden må løpe med minst samme grad som alderspensjonen fra SPK. 

Arbeidsinntekt skal i utgangspunktet føre til avkortning av din AFP. Det er derfor viktig at du melder fra om inntektsendringer slik at du unngår krav i etteroppgjøret.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Fremgangsmåten for å søke uførepensjon avhenger av om du ble ufør mens du stod i stilling tilknyttet SPK, eller om du ble ufør etter at du sluttet i medlemspliktig stilling.

Dersom du allerede er innvilget uførepensjon fra SPK, og skal søke om forhøyet eller forlenget uførepensjon, kan fremgangsmåten være annerledes enn ved søknad første gang.

Du kan selv følge med på din sak under "pensjonssaker" på Min side. Der vil du se om saken er under behandling, eller om vi mangler dokumentasjon for å kunne fortsette behandlingen. Har du ytterligere spørsmål om din søknad kan du kontakte oss per chat mandag-fredag: 08.00-15.00.

Uførepensjon fra SPK beregnes forskjellig avhengig av om du er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden (NAV) eller ei.

Uførepensjonen skal reduseres dersom inntekten overstiger din inntektsgrense. Du er selv ansvarlig for å innrapportere endret inntekt på Min side. Vi har laget en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du går frem for å gjøre dette.

Dersom inntekten din øker som følge av at du får høyere lønn eller bytter jobb, og ikke på grunn av at du blir friskere og jobber mer, er det i enkelte tilfeller mulig å søke om å få økt inntektsgrensen.

Årlig etteroppgjør for uførepensjon ble innført i 2015. Vi beregner etteroppgjøret etter at skatteoppgjøret for det aktuelle året er gjennomført.

I etteroppgjøret sammenligner vi pensjonsgivende årsinntekt (fra Skatteetaten) med inntekten vi har brukt for å beregne pensjonen din. Hvis etteroppgjøret viser at du har fått utbetalt for lite uførepensjon, får du en etterbetaling. Har du fått utbetalt for mye uførepensjon, får du et krav om betale tilbake.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innrapportere korrekte stillingsdata til SPK. Dersom du mener det er feil eller mangler i oversikten over stillingsforhold bør du først undersøke med arbeidsgiver om stillingsforholdet faktisk var omfattet av SPK, eller om det var omfattet av en annen offentlig tjenestepensjonsordning som for eksempel KLP.

Hvis stillingsforholdet var omfattet av SPK må du be den aktuelle arbeidsgiveren om å rette feilen. Dersom dette ikke er mulig, for eksempel fordi arbeidsgiveren ikke eksisterer lenger, må du selv sende oss kopier av dokumentasjon på stillingsforholdet. Dokumentasjonen må inneholde informasjon om hvilken periode du var ansatt, stillingsstørrelse og lønn. Dette kan for eksempel fremgå av attest og lønnsslipper.

Oversikten over opptjeningstid på Min side viser kun opptjening i Statens pensjonskasse. Stillingsforhold og opptjeningstid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger vises ikke. Det eksisterer allikevel en avtale mellom de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger i Norge, som sier at ordningen man sist var medlem av skal ta med tid fra tidligere ordninger i sin pensjonsberegning. Denne kalles overføringsavtalen. For deg som er eller blir pensjonist betyr det at opptjeningstiden som vises på Min side ikke nødvendigvis er den opptjeningstiden vi bruker i pensjonsberegningen.

Dersom du begynner å jobbe i det private meldes du ut av SPK og får rettigheter som tidligere medlem. Dersom din samlede opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 3 år vil du fremdeles opprettholde rettigheter med tanke på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Rettighetene vil imidlertid være begrensede sammenliknet med rettighetene du har som aktivt medlem.

De fleste stillinger i det offentlige er tilknyttet en tjenestepensjonsordning som er omfattet av overføringsavtalen. Overføringsavtalen innebærer at den siste ordningen man har vært medlem av skal ta med opptjeningstid fra tidligere ordninger i sin pensjonsberegning. Ordningene som er omfattet av avtalen har stort sett de samme reglene for beregning av pensjon. Overføringsavtalen gjør det dermed mulig å bytte mellom stillinger omfattet av ulike offentlige tjenestepensjonsordninger, uten at dette får store konsekvenser for pensjonen.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon når et SPK-medlem dør. I noen tilfeller kan også fraskilte ha rett. Barn under 20 år vil ha rett på barnepensjon.

Du trenger ikke aktivt søke SPK om etterlattepensjon/barnepensjon, med mindre avdøde var tidligere medlem og bosatt i utlandet.

Du bør undersøke om du i tillegg må søke NAV om ytelser til gjenlevende (nav.no)

Størrelsen på pensjonen er avhengig av flere faktorer, som når avdøde ble medlem av SPK, når gjenlevende er født og når ekteskapet/partnerskapet ble inngått.

Dette avhenger av hvilket regelverk ektefellepensjonen er beregnet etter.

Dersom du har nettoberegnet ektefellepensjon vil pensjonen fortsette å løpe med samme beløp som før.

Dersom du har bruttoberegnet ektefellepensjon skal denne samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV) fra fylte 67 år. For at du fortsatt skal kunne motta ektefellepensjon fra SPK er det derfor et krav at du fra fylte 67 år også mottar alderspensjon fra folketrygden, med en grad på minst 20 %.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Pensjonen fra Statens pensjonskasse utbetales via NAV, normalt den 20. hver måned. I desember utbetales pensjonen rundt den 12. NAV trekker også skatt. Dersom du har spørsmål om selve utbetalingen eller skattetrekket bør du derfor kontakte NAV.

Nei, det beregnes ikke feriepenger av pensjon fra SPK.

Du kan logge inn på Min side for oversikt over tidligere utbetalinger fra SPK, samt de tre neste utbetalingene. Dersom du har en sak til behandling vil du kunne se fremtidige utbetalinger på Min side når din sak er ferdig behandlet.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Alle aktive medlemmer kan søke om boliglån, både yrkesaktive og pensjonister. Er du ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse, er du medlem.

Alle medlemmer kan søke om inntil 2 millioner kroner, såfremt dette er innenfor 80 % av boligens markedsverdi. Er dere to i husstanden som er medlemmer kan dere søke om inntil 4 millioner kroner. Dere må da sende hver deres søknad.

Du kan kostnadsfritt betale ekstra på ditt lån i SPK.

Du kan innfri lånet ditt når du selv ønsker det og uten at det tilkommer ekstra gebyrer. Ta kontakt med oss for å få korrekt innfrielsesbeløp.

Du eller din bankforbindelse må ta kontakt med oss per e-post eller per telefon for å få oppgitt korrekt innfrielsesbeløp per en gitt dato. Beløpet overføres til vår konto 6345 05 16300. KID- nummer benyttes ved innfrielser. Vår e-postadresse for innfrielse av lån er spklaan@spk.no.

Skal lånet innfris ved salg av bolig er det oppgjørsavdelingen hos megleren som tar kontakt med oss i forbindelse med oppgjøret og avslutningen av lånet.

Restgjeld og innfrielsesbeløp er ikke det samme

Vi gjør oppmerksom på at oppgitt restgjeld på Min side ikke inkluderer påløpte renter fram til innfrielsesdato.

Renten på lån i SPK er lik for alle våre kunder, og er per i dag 2,57 prosent.

Når du har søkt om lån i SPK og lastet opp all nødvendig dokumentasjon, tar det for tiden ca. 1 uke før du får svar fra SPK. Ved søknad trenger vi kun siste lønnsslipp og skattemelding (tidligere selvangivelse) som dokumentasjon. Vi skal ikke ha tilsendt skatteoppgjøret. Dersom vi trenger ytterligere dokumentasjon, som for eksempel takst/verdivurdering, vil saksbehandler ta kontakt med meg.

Det er mulig å be om flere typer endringer av lån fra SPK, som for eksempel endret løpetid eller avdragsfrihet.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Gruppelivsordningen er ikke en del av medlemsrettighetene til SPK, men en del av lønnsvilkårene for de som er omfattet Hovedtariffavtalen.

Yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidstakere. Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg yrkessykdom. Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, har du yrkesskadeforsikring hos SPK.

Yrkesskade skal meldes både til NAV og til oss. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du selv som melder fra til Statens pensjonskasse.

Du er forsikret fra første arbeidsdag. Skaden må ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og den må falle inn under lovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Erstatningen beregnes i henhold til to regelverk: Lov om yrkesskadeforsikring og erstatning etter Hovedtariffavtalen i staten. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir deg høyest utbetaling.

Var det noe annet du lurte på? Klikk "Neste trinn" for å fylle ut kontaktskjema.

Du har valgt tema:

Bruk dette skjemaet for å kontakte SPK.

!

Responstid

Henvendelser blir besvart i løpet av 7-10 virkedager. Gjelder det boliglån er svartiden på epost 2-3 virkedager.

Trenger du raskere svar?

  • Har du enkle og generelle henvendelser får du svar via chat, som du finner lenke til nederst på siden.
  • Eller kontakt oss på telefon 22 24 15 00.

Arbeidsgiver