Yrkesskade­forsikring er en rett for alle

Yrkesskadeforsikring gir deg et lovfestet krav på erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom. Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. På vegne av staten som arbeidsgiver administrerer Statens pensjonskasse ordningen.

Når bør du tenke på yrkesskadeforsikring?

 • Når du begynner i ny jobb
 • Når du er på jobb
 • Når du er rammet av sykdom eller skader på jobb
 • Når du tegner forsikringer eller tar opp lån

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikringen gjelder alle arbeidstakere, og gjennom Lov om yrkesskadeforsikring er du sikret erstatning for skader og sykdom som har oppstått på jobb. Yrkesskadeforsikringen skal dekke utgifter du har hatt og kommer til å få, og skal dekke  inntektstap fordi du har blitt varig skadet. Forsikringen gjelder i hele verden. Yrkesskadeforsikringen gir også din nærmeste familie krav på erstatning dersom du dør på jobb.

Hvem får yrkesskadeforsikring

 • Du er gjennom Lov om yrkesskadeforsikring sikret erstatning for yrkesskade og yrkessykdom, uavhengig av hvem som har skyld i skaden.
 • Du er som statsansatt også dekket av reglene i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade.
 • Ektefelle/samboer og barn har krav på utbetaling etter disse reglene dersom dør som følge av en yrkesskade.

Hvordan søke yrkesskadeforsikring

 • Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du selv som melder den til Statens pensjonskasse.
 • Melding sendes på eget skjema.
 • Meldingen til Statens pensjonskasse må sendes så snart som mulig etter at du skjønte, eller burde forstått, at du kunne søke erstatning. Etter tre år foreldes eventuelle krav.
 • Du må dokumentere utgifter som ligger i kravet.

Beregning og størrelse

 • Medisinske utgifter som følge av yrkesskaden skal i utgangspunktet dekkes av NAV. Dette gjelder også egenandel ved legebesøk. Fører skaden til varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, får du også ménerstatning fra NAV.
 • I tillegg kan du ha krav på erstatning etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter. Erstatningen skal dekke utgifter og inntektstap som følge av skaden. Også etter yrkesskadeforsikringsloven kan du ha krav på menerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet. Utbetalingene fra yrkesskadeforsikringen kommer i tillegg til utbetalingene fra NAV.
 • For ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten, kan også regelen i avtalens § 24 komme til anvendelse. Den garanterer en minimumserstatning på 15 G (folketrygdens grunnbeløp) ved 100 prosent arbeids uførhet. Dette er særlig aktuelt for eldre arbeidstakere, ettersom erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven for tap i fremtidig inntekt reduseres med alder.
 • Du kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med ditt krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven
 • Ved dødsfall er erstatningen på inntil 15 G for ektefelle, avhengig av din alder når du dør. Hvert barn får fra 6,5 G til 1 G, avhengig av barnets alder. Ved alle dødsfall utbetales i tillegg 0,5 G til dekning av utgifter ved dødsfallet.

Finn ut mer om yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeerstatning dekker alle arbeidstakere, men regelverket er komplisert. Vi anbefaler deg å finne ut mer om hvilke vilkår og krav som gjelder din yrkesskadeforsikring. Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige på arbeidsplassen din.  De kan veilede deg når det gjelder vilkår, beregning og effekt av yrkesskadeforsikring.