Utbetaling av etterlatte­pensjon for stortings­representanter og regjerings­medlemmer

Nedenfor gir vi en kort oversikt over etterlattepensjon fra pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer etter regelverket som gjelder fra 01.01.2012. I tillegg kan du lese om utbetaling av etterlattepensjon.

Nettoberegnet ektefellepensjon fra pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av det pensjonsgrunnlaget avdøde hadde. Pensjonen reduseres ikke selv om du har egen inntekt.

Nettoberegnet barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag og ytes fram til du fyller 20 år.

Bruttoberegnet ektefellepensjon fra pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Om medlemskapet startet før eller etter 01.10.1976, er ett av flere momenter som avgjør om din bruttopensjon skal reduseres fordi du har egen inntekt, eller ikke.

Brutto barnepensjon regnes i prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen stoppes når du fyller 18 år. Hvis du er under utdanning, kan vi forlenge pensjonen frem til du fyller 21 år.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er godtgjørelsen, inkludert pensjonsgivende tillegg, som avdøde hadde som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Hvis dødsfallet skjedde etter at han/hun sluttet, blir pensjonsgrunnlaget regulert med lønnsvekst fastsatt i forhandlinger mellom regjeringen og pensjonistenes organisasjoner. 

Pensjonsgrunnlaget kan ikke være større enn 12 GGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp.

Opptjeningstid

Opptjeningstiden er den tiden avdøde har vært medlem av pensjonsordningen, inkludert opptjening i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Full opptjeningstid er 30 år. Hvis opptjeningstiden er kortere, blir pensjonen forholdsmessig redusert. 

Opptjeningstiden i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal omregnes ved at 

  • opptjeningstid inntil 12 år fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal multipliseres med 2,5, og
  • opptjeningstid inntil 6 år fra pensjonsordningen for statsråder skal multipliseres med 5.

Hvis avdøde sluttet i stilling før dødsfallet, utgjør full opptjeningstid mellom 30 og 40 år. 

Når vi beregner etterlattepensjon, legger vi til den tiden avdøde ville ha fått om han/hun hadde fortsatt som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem fram til fylte 65 år. Dette gjelder ikke hvis dødsfallet skjer etter at avdøde sluttet som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Samordningsfradrag

Vi samordner pensjon fra pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som er opptjent i de tidligere ordningene, med blant annet ytelser fra folketrygden. Dette betyr at vi gjør fradrag i tjenestepensjonen. Pensjon som er opptjent i ny ordning, samordnes ikke med andre pensjonsytelser.

Arbeid og inntekt

Bruttopensjon blir i mange sammenhenger redusert. Det gjelder hvis du har eller det kan forventes at du får arbeidsinntekt, mottar ytelser fra folketrygden eller har en egen uføre- eller alderspensjon.

Nettopensjon kan du kombinere med annen inntekt.

Regulering av pensjon

Pensjonen din vil bli regulert årlig. Barnepensjon blir regulert i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Det blir også ektefellepensjon fram til 67 år. Etter dette tidspunktet blir pensjonen regulert i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent.

Får du to eller flere utbetalingsbrev?

Har du for eksempel både alders- og etterlattepensjon fra pensjonsordningen og/eller Statens pensjonskasse (SPK), vil du motta flere utbetalingsbrev. Samlet pensjon vil være summen av pensjonene i brevene.

Utbetaling

Pensjonen utbetales månedlig fra NAV sammen med eventuelle ytelser fra folketrygden. NAV informerer om forhold som gjelder utbetalingen - for eksempel skatt. Du kan lese mer på deres nettsted www.nav.no.