Stortings­represent­antar

Stortingsrepresentantar har ei eiga pensjonsordning som er regulert i Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven). Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga.

Stortingsrepresentantar

Statens pensjonskasse administrerar pensjonsordningen, og du skal sende søknad om pensjon til oss. Søknad om ventegodtgjørelsen skal du sende til Stortingets administrasjon. Det er et vilkår at du også søker om den ytelsen du har rett til i folketrygden.

Kven har rett til pensjon?

  • Stortingsrepresentantar
  • Etterlatne etter stortingsrepresentantar
  • Vararepresentantar (for den tida dei møter i Stortinget)

Kva ytingar gjev ordninga rett til?

  • Alderspensjon
  • Uførepensjon
  • Etterlatnepensjon (ektefellepensjon og barnepensjon)
  • Ventegodtgjersle

Krav til oppteningstid

For å få rett til pensjon, må du ha delteke i minst tre ordentlege storting, og kvart av desse må ha vart i minst seks månader. Viss medlemskapen er kortare, kan det ytast pensjon viss du har pensjonsgjevande tenestetid i andre tenestepensjonsordningar som er omfatta av lov om samordning av pensjons- og trygdeytingar, jamfør § 6 i lova.

Klagerett

Klageretten er regulert av reglane i lov om anke til Trygderetten.

Service og rettleiing til stortingsrepresentantar

Vi har oppretta eige telefonnummer og e-postadresse for stortingsrepresentantar som har spørsmål om pensjonsordninga: