Kapittel 12

Behandling av person­opplysninger i lånesaker

Når du søker om boliglån hos Statens pensjonskasse, vil vi behandle personopplysninger om deg for å vurdere hvorvidt vi kan tilby deg boliglån. Boliglånsordningen er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen forvaltes av SPK på vegne av staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å vurdere hvorvidt du oppfyller vilkårene for å få lån hos oss, samt å etablere sikkerhet for lånet, dersom dette blir innvilget. Videre vil formålet være å forvalte låneavtalen med deg fram til lånet er innfridd. Ved behov vil opplysningene også bli behandlet i forbindelse med inkassokrav i henhold til inkassoloven.

I forbindelse med saksbehandlingen mottar vi personopplysninger fra Folkeregisteret og Eiendomsregisteret. Personopplysninger som behandles i en lånesak er navn, adresse, fødselsnummer og opplysninger om husstandsøkonomi, sivilstand, stilling og kredittscore. I tillegg behandler vi personopplysninger om husstandsmedlemmer.

SPK benytter eksterne leverandører som Lindorff AS, Experian AS og Signicat AS ved behandlingen av lånesøknadene. Disse leverandørene vil i varierende grad ha tilgang til dine personopplysninger. Signicat AS vil kun ha tilgang til fødselsnummer, navn og adresse, mens Lindorff AS vil ha tilgang til samme personopplysninger som SPK. SPKs krav til leverandørene er i disse tilfellene regulert i egne databehandleravtaler.

Alle personopplysninger lagres i SPKs fagsystem.

Vi har delvis automatisert saksbehandling av boliglånssøknader. Et avslag er i enkelte tilfeller helautomatisert. Avslaget gis ut fra en maskinell vurdering av husstandens økonomi (total inntekt/gjeld), boligens verdi, pantesikkerhet og kredittvurdering av lånesøker. Økonomi og pantesikkerhet beregnes ut fra opplysninger som du selv oppgir i søknaden. Dersom du har fått et automatisert avslag kan du klage på dette. Søknaden vil da bli overført til en saksbehandler for manuell saksbehandling.