Statens pensjonskasse i tall

Medlemsvirksomheter og medlemmer    2019 2018 2017
Medlemsvirksomheter i pensjonsordningene Antall 1 390 1 415 1 413
Medlemmer Antall 1 097 000 1 089 000 1 075 000
Yrkesaktive medlemmer Antall  297 000 304 000 302 000
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister Antall  13 800 14 700 15 000
Pensjonister Antall  299 000 291 000 283 000
Personer med rett fra tidligere arbeidsforhold* Antall  487 000 479 000 475 000

Tjenestepensjon

       
Opptjente pensjonsrettigheter** Mill. kroner  570 000 551 000 530 000
Pensjonspremie Mill. kroner  24 500 23 300 21 400
Utbetalte pensjoner Mill. kroner  29 100 27 900 26 700

Lån

       
Utlånsportefølje Mill. kroner  45 700 42 800 49 300
Søknader om boliglån Antall  12 500 6 850 5 000
Lånekunder Antall  44 500 44 300 49 800

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter Mill. kroner;  215 233 235
Utbetalte personskade- og gruppelivserstatninger (inkl, avgift NAV og div. honorar, ekskl. refusjoner) *** Mill. kroner  285 329 308

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidler i Apotekordningen Mill. kroner   10 800 9 800 9 300
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen Prosent 6,5  1,8 5

Utvalgte nøkkeltall

       
Antall ansatte (gjennomsnitt for året *) Antall 398 395 389
Antall avtalte årsverk (gjennomsnitt for året **) Antall 389 386 378
Antall utførte årsverk *** Antall 384    
Samlet tildeling post 01-99 Mill. kroner  27 251    
Utnyttelsesgrad post 01-29 Prosent 99,2    
Driftskostnader Mill. kroner 585 555 518
Lønn i prosent av driftskostnader Prosent  46 47 46
Lønn og sosiale kostnader per årsverk**** Kroner  700 000 692 000 632 000

*) Antall ansatte er utregnet som gjennomsnitt for året. Alle tall (2017 og 2019) er hentet fra SSB.
Ved utgangen av året hadde SPK 406 ansatte.
**) Avtalte årsverk er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til 100% stilling.
Samme definisjon som brukes av SSB. Alle tall er hentet fra SSB.
***) Utførte årsverk erdefinert i PM-2019-13, og rundskriv R115 av 17.des. 2019. Dette er et nytt nøkkeltall, og resultatet for 2019 er SPKs eget tall.