Statens pensjonskasse i tall

Kunder og medlemmer  201720162015
Kunder i pensjonsordningen* Antall  1 413 1 430 1 480
Medlemmer Antall  1 075 000 1 069 000 1 054 000
Yrkesaktive medlemmer  Antall  302 000  302 000 300 000 
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister  Antall  15 000  15 000 15 000 
Pensjonister Antall  283 000  275 000 267 000 
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold** Antall  475 000  477 000 472 000 

Tjenestepensjon

       
Opptjente pensjonsrettigheter Mill. kroner  530 000  509 000 492 000 
Pensjonspremie*** Mill. kroner  21 400  15 100 15 500 
Utbetalte pensjoner  Mill. kroner  26 700  25 800 24 900 

Lån

       
Utlånsportefølje  Mill. kroner  49 300  58 300 75 000 
Søknader om boliglån  Antall  5 000  4 500 6 400 
Lånekunder  Antall  49 800  56 800 68 900

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter  Mill. kroner  235  239 226
Utbetalte erstatninger (gruppeliv og yrkesskade)  Mill. kroner  308  269 238

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidler i Apotekordningen  Mill. kroner  9 293  8 500 7 800
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen  Prosent 5,1  4,8 2,4

Interne nøkkeltall

       
Årsverk Antall  375  385 383
Driftskostnader Mill. kroner  518  544 594
Lønnsandel av driftskostnader  Prosent 46  49 48
Lønn og sosiale kostnader per årsverk Kroner  632 000  694 000 743 000

* Antall medlemsvirksomheter har gått ned fra 2016 til 2017. Hovedårsaken er restrukturering av Den norske kirke samt universitet- og høyskolesektoren.
** Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett)
*** Vi rapporterer på gjennomsnittlig årsverk i løpet av året, mens vi tidligere rapporterte på årsverk ved utgangen av året.
**** Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte pensjonskostnader.

Alle nøkkeltall inkluderer alle ordningene. Tallene er oppdatert 31.12.2017.