Samfunns­oppdraget vårt

Vi er ei forvaltningsbedrift under Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg til tenestepensjonsordninga, administrerer vi gruppelivsordninga, yrkesskadeforsikring og enkelte andre personskadeerstatningsordningar på vegner av staten.

ProduktsirkelenVi leverer tryggleik i alle livsfasar.

Samfunnsoppdraget vårt er å forvalte pensjonsrettane til nesten éin million medlemmer på felleskapens vegner.

Statens pensjonskasse skal samstundes vere ein trygg, føreseieleg og kostnadseffektiv samarbeidspartnar for våre 1 413 kundar.

Mange samarbeidspartnarar

Utbetaling og endring av pensjonar krev samarbeid med folketrygda (NAV) og andre pensjonsordningar.

Overføringsavtalen Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen  inneber at personar med fleire offentlege tenestepensjonar får utbetalt pensjon frå den pensjonsordninga dei var medlem av då dei pensjonerte seg. Det fordrar tett samarbeid og utveksling av data mellom oss, NAV, KLP og andre pensjonsleverandørar.

Utbetaling via NAV

NAV er «utbetalingsbanken» vår. Det tyder at vi sender utbetalingsdataa våre til NAV, som står for den faktiske utbetalinga på vegner av oss.