Verksemd­styrings­området

Sørgjer for at Statens pensjonskasse har klare mål, budsjett og planar. Området har òg ansvaret for resultat- og risikostyringa.

Andre oppgåver er

  • ansvar for styring og kontroll, med mål- og risikostyring
  • ansvar for økonomi, løn og rekneskap
  • ansvar for utvekling av konsept og realisering av mål og gevinstar
  • ansvar for dagleg drift

Området vert leidd av direktør Kari Lund og har ca. 25 medarbeidere.

Einingane i verksemdstyringsområdet:

  • Seksjon økonomi og rekneskap
  • Seksjon mål- og risikostyring