Kapittel 2: Introduksjon

Nøkkeltal for pensjons­ordningane Statens pensjons­kasse admini­strerer

Medlemsverksemder og medlemmar  201820172016
Medlemsverksemder i pensjonsordningane Tal 1 415 1 413 1 430
Medlemmar Tal 1 089 000 1 075 000 1 069 000
Yrkesaktive medlemmar Tal 304 000 302 000 302 000
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonistar Tal 14 700 15 000 15 000
Pensjonistar Tal 291 000 283 000 275 000
Personer med rett frå tidlegere arbeidsforhold* Tal 479 000 475 000 477 000

Tenestepensjon

       
Opptente pensjonsrettar** Mill. kroner 551 000 530 000 509 000
Pensjonspremie Mill. kroner 23 300 21 400 15 100
Utbetalte pensjonar Mill. kroner 27 900 26 700 25 800

Lån

       
Utlånsportefølje Mill. kroner 42 800 49 300 58 300
Søknader om bustadlån Tal 6 850 5 000 4 500
Lånekundar Tal 44 300 49 800 56 800

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter Mill. kroner; 233 235 239
Utbetalte personskade- og gruppelivserstatningar (inkl, avgift NAV og div. honorar, ekskl. refusjonar) *** Mill. kroner 329 308 269

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidlar i Apotekordninga Mill. kroner  9 800 9 300 8 500
Årleg avkastning på fondsmidlane i Apotekordninga Prosent 1,8 5 4,8

Interne nøkkeltal

       
Gjennomsnittlege årsverk Tal 375 370 385
Driftskostnader Mill. kroner 555 518 544
Lønn i prosent av driftskostnader Prosent 47 46 49
Lønn og sosiale kostnader per årsverk**** Kroner 692 000 632 000 694 000


* Arbeider ikkje lenger i verksemd knytt til SPK, men har pensjonsrettar hos SPK (oppsett rett).
** Sjå rekneskapsnote 10 for fordeling på dei enkelte ordningane og kva som inngår i rekneskapen til SPK.
*** Tidlegare år har vi nytta utbetalingar etter fråtrekk av refusjonar i nøkkeltala. Her er alle dei årlege beløpa førte opp utan fråtrekk for refusjonar.
**** I 2017 hadde vi låge pensjonskostnader. I 2018 er vi tilbake til tidlegare nivå.

Last ned heile kapittel 2