Kapittel 3.3.2

Redegjørelse for personskade­forsikring

Dette leverer vi

Statens pensjonskasse leverer personskadeordningene på vegne av staten. Disse ordningene er:

  • Yrkesskadeforsikring, som dekker yrkesskade og yrkessykdom
  • Gruppelivsordningen, utbetales som et engangsbeløp til etterlatte ved død
  • Kompensasjons- og erstatningsordninger for skadde vernepliktige, soldater og veteraner
  • Personskader forårsaket av statens biler
  • Personskader som omfattes av særavtaler for tjenestereiser innenlands og utenlands og stasjonering i utlandet, og andre tariffestede erstatningsordninger for statsansatte

Samfunnsbetydning

Personskadeordningene er med på å sikre medlemmene trygghet i alle livets faser. Hvis uhellet er ute, gir personskadeordningene skadelidte eller etterlatte en engangsutbetaling.

SPK utbetalte 76 millioner kroner i yrkesskadesaker i 2017, mot 69 millioner kroner i 2016, en økning på 10 prosent. Nivået på utbetalingene er relativt stabilt fra år til år. Vi utbetalte nesten 7 millioner kroner i erstatning etter bilansvarslova og hadde ingen utbetalinger etter særavtaler for reiser for statens regning og andre særavtaler.

Utvikling i antall meldte saker

Figur 3.2.2
Kompensasjonsordningen er en ordning for veteraner som var utstasjonert mellom 1978 og 2009. De fleste av søknadene til denne ordningen kom inn i årene etter 2010, da ordningen ble opprettet. Dermed er saksinngangen for det vi betegner som «veteransaker», langt lavere i dag.

SPK utbetalte 44 millioner kroner i erstatninger til forsvarspersonell gjennom kompensasjonsordningen. Hvis vi også inkluderer andre personskadeerstatninger som SPK forvalter på vegne av Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementet, utgjorde den samlede utbetalingen 64 millioner kroner, mot 114 millioner i 2016. Dette er en reduksjon på om lag 44 prosent. Etter en topp i årene 2013 og 2014 ser vi nå en kraftig nedgang i utbetalte beløp. Nedgangen er en følge av at sakene kun gjelder tjenesteoppdrag fram til 2009.

SPK utbetalte gruppelivserstatning i 188 saker i 2017. Dette var en nedgang på 9 prosent fra 2016. Det er å anse som en naturlig variasjon. SPK utbetalte 168 millioner kroner i gruppelivserstatning i 2017. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med 2016. Det skyldes nedgang i antall saker og antall utbetalinger per sak, det vil si færre erstatningsberettigede etter avdøde.

SPKs kunder betalte inn 235 millioner kroner i premie for gruppeliv og yrkesskade. Avviket sammenlignet med samlede utbetalinger, skyldes at kun om lag halvparten av kundene som har gruppeliv, betaler premie.

Produksjon

Etter en liten nedgang i antall nye meldte saker for et par år siden, er nivået nå igjen relativt stabilt og ligger på ca. 1 100 personskadesaker per år, totalt. Hoveddelen av disse er yrkesskadesaker, som utgjør i underkant av 700 saker per år.

Til tross for at kompensasjonsordningen for veteraner fra internasjonale operasjoner nå har vært i kraft i sju år, får vi fremdeles inn mange nye saker og har derfor til enhver tid et stort antall saker under behandling. Sakene er komplekse, og det vil ofte være nødvendig å innhente tilleggsopplysninger før vedtak ferdigstilles. Vi ser at grundighet er viktig i disse sakene, noe som vises ved svært høy medholdsprosent i Klagenemnda (det vil si klagenemnda for veteransaker med krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner). Vi tilstreber å ferdigstille vedtak innen fire uker fra vi har mottatt siste nødvendige dokumentasjon.

Vi møter nå fast i Klagenemnda og deltar på konferanser med mer. Dette gjør at vi har en god dialog og forståelse mellom partene i disse sakene.

Utbetaling per ordning

Fig 3.2
Nedgangen i utbetalinger på kompensasjonsordningen henger sammen med nedgangen i antall saker.

Medlems- og kundebetjening

I behandling av personskadesaker er vår ambisjon å behandle sakene uten ugrunnet opphold, og vedtakene vi treffer, skal være riktige og rettferdige. Resultatkravet fra Arbeids- og sosialdepartementet er at minst 85 prosent av erstatningsbeløpene skal utbetales innen fire uker, henvendelser i sakene skal besvares innen 30 dager, og utbetaling av gruppelivserstatning skal skje innen sju virkedager etter at fullstendig dokumentasjon foreligger.

En personskadesak krever ofte innhenting av omfattende dokumentasjon – fra flere parter. Derfor kan det ta tid å få ferdigbehandlet en sak og fatte vedtak. Vi legger vekt på å være i tett dialog med skadelidte og/eller vedkommendes advokat underveis.

Vi bruker vår hjemmeside spk.no for å fortelle om produktene og søknadsprosessene. Vi bistår HR-ansvarlig hos arbeidsgiverne når det oppstår situasjoner som kan utløse en forsikringssak.

Resultater

I 2017 ble 90 prosent av forsikringsutbetalingene i personskadesakene foretatt innen fristen, og det var kun to brudd (1 prosent) på utbetalingsgarantien i gruppelivsaker.

De grep som er tatt, med tanke på saksbehandlingsverktøy, rutiner og organisering, har gitt ønskede resultater – i form av mer effektiv saksbehandling og raskere svar på henvendelser. Antall avsluttede saker er ikke økt, men vi ser en markant nedgang i antall gjenåpnede saker. Antallet åpne saker er derfor relativt stabilt, på ca. 700 saker. Dette tyder på at saksbehandlingen er av høyere kvalitet og at saker avsluttes når de er klare for avslutning.

Arbeidet med prosessforbedring er videreført. Vi har også utviklet en egen juridisk fagportal. Dette er nyttige verktøy i forbedringsarbeidet og bidrar til god samhandling på tvers i SPK.

Satsinger

SPK har mål om å forenkle søknadsprosessen og redusere tiden det tar fra en skade er meldt til saken er ferdig behandlet og gjort opp.