1917-2017

Statens pensjons­kasse 100 år

Statens pensjonskasse ble etablert den 1. juli 1917. Vi valgte å bruke 100­årsjubileet som anledning til å vise hvilken rolle statlige tjenestepensjonsordninger har hatt i utviklingen av velferdsstaten Norge. Og vi ønsket å få fram SPKs samfunnsoppdrag og rolle i dag.

Selvfølgelig hadde vi en intern jubileumsfest for å feire oss selv. Arbeids- og sosialdepartementet inviterte også til jubileumsmiddag i Parkveien, og ved begge anledninger ble det konstatert at SPK er en ytterst vital 100-åring. Men utover disse to festlighetene var det fag og folkeopplysning som preget jubileumsfeiringen (som vi hadde satt til uke 45, 6.–10. november).

Vi valgte å bruke jubileet strategisk. Det vil si at vi ønsket å:

  • øke kunnskapen om offentlig tjenestepensjon
  • styrke SPKs omdømme som ekspert og pensjonsleverandør til å stole på
  • øke intern stolthet og bevissthet rundt vårt samfunnsoppdrag

Boklansering

Historiske fakta

Da Statens pensjonskasse ble etablert i 1917, var oppgaven å administrere tjenestepensjonsordningen for statstjenestemenn og lærere. Dette var resultatet av en lang politisk dragkamp.

Den egentlige starten var Den almindelige norske Enkekasse, som ble opprettet av kronprinsregent Christian Fredrik i 1814. Dette var en fortsettelse av den danske ordningen, som hadde eksistert før avståelsen av Norge. Den nye norske Enkekassen ble en av den nye norske statens første institusjoner.

Gjennom Enkekassen ble alle statens embedsmenn pålagt å sikre sine ektefeller økonomisk. Og siden alle embedsmenn på den tiden var menn, ble dette en  pensjonsordning for kvinner.

Drøyt 100 år etter kom Statens pensjonskasse, som favnet begge kjønn og stadig flere statlige yrkesgrupper – samt utvalgte ikke-statlig ansatte medlemmer. I medlemsprotokollene dukket det opp nye titler, men mange av disse har for lengst forsvunnet igjen.

Da, som nå, handlet medlemskap i Statens pensjonskasse om trygg alderdom – og sikkerhet mens du jobber.

8. november inviterte vi interessenter, samarbeidspartnere og ansatte til lansering av boken «Pensjonsløftet – statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år», skrevet av historiker og forsker Harald Espeli.

Boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI – i regi av Statens pensjonskasse, med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. Formålet med prosjektet var at det skulle resultere i en bok som beskrev og analyserte den statlige tjenestepensjonens betydning for oppbyggingen av kollektive og universelle pensjonsordninger.

Boken viser at den statlige tjenestepensjonsordningen utviklet seg til å bli et velferdsgode som omfattet stadig flere, og var en tydelig forløper for folketrygden. Da folketrygden kom i 1967, fikk tjenestepensjonen en ny rolle, og det ble tydeligere at dette ikke er en universell velferdsordning, men en rettighet du opparbeider deg gjennom arbeidsforhold.

«Pensjonsløftet» ble utgitt på Pax forlag, og er nå i salg hos landets bokhandlere.

Paneldebatt

I tilknytning til boklanseringen samlet vi statssekretær Christl Kvam (H) og representanter fra alle sider av arbeidslivet for å diskutere ny offentlig tjenestepensjon.

Debatten viste at alle parter virkelig var klare for å sette seg til forhandlingsbordet.

Folkeopplysning

Vi ønsket å engasjere medlemmene våre og utnytte sosiale medier som vi akkurat hadde tatt i bruk. Blant annet fordi vi ønsket å høste erfaring som kan bli nyttig når vi skal ut og informere om nytt regelverk.

Derfor laget vi en digital «pakke» som bestod av en påminnelse om spk.no som kommunikasjonskanal, en invitasjon til å delta i den uhøytidelige spørreundersøkelsen «Hva er din pensjonsdrøm?» – og ikke minst: invitasjon til å delta på gratis pensjonskurs.

«Pakken» ble sendt på e-post til alle våre nærmere 300 000 aktive medlemmer. Spørreundersøkelsen ble i tillegg spredt på Facebook og via Pensjonsbloggen.

Vi opplevde økt trafikk på spk.no i etterkant av utsendelsene, og samtlige kurs ble fylt på kort tid.

Jubileumskurs

Som en gave til våre aktive medlemmer laget vi et spesial kurs med informasjon om både vår egen ordning og om tjenestepensjon generelt. Kurset ble holdt i de fem byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo, og påmeldingen skjedde etter først-til-mølla-prinsippet.

Pågangen var stor, og i Oslo, der vi i utgangspunktet hadde lagt opp til to kurs, ble det til at vi arrangerte et tredje kurs.

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, både på innhold, gjennomføring og kursholder.

Intern jubileumsuke 

I tillegg til en fest for alle ansatte, markerte vi jubileet med lunsjseminarer for ansatte, der ulike temaer ble tatt opp. Ekspedisjonssjef Tomas Berg fra Arbeids- og sosialdepartementet kom for eksempel for å snakke om styringssystemene i offentlig forvaltning, og om samarbeidet mellom departementet og SPK.