Kapittel 3.4.8

Redegjørelse for kapital­forvaltning

Statens pensjonskasse forvalter 8,5 milliarder for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Verdijustert avkastning ble 4,8 prosent i 2016.

Kapitalforvaltningsområdet i SPK forvalter pensjonsmidlene til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). POA er en fondert pensjonsordning for farmasøyter og ansatte i apotekene. Målet for forvaltningen er å utnytte ordningens risikokapasitet til å skape en konkurransedyktig netto avkastning.

Kapitalforvaltningsområdet beregner også en avkastningsparameter som brukes i premieberegning for de av SPKs fristilte kunder som har fiktiv fondsoppfølging. Avkastningen knyttes i hovedsak opp mot anleggsførte norske statsobligasjoner.

Resultater

POA leverte i 2016 en solid avkastning på 4,8 prosent på midlene. Som tabellen viser, ga alle aktivaklasser positive bidrag til resultatet i året som gikk.

Forvaltningen har jevnt over levert gode resultater siden omlegging av investeringsstrategien i 2009. Snittavkastningen for de siste 5 år er på 5,6 prosent.

Våren 2016 fikk ca. 90 fristilte SPK-kunder beregnet individuelle avkastningsparametere til kontoutskrift for 2015. Snittavkastningen var 2,8 prosent, men variasjonene er store.

Dagens avkastningsmodell for de fiktive fondskundene i SPK-ordningen avviker fra bransjestandard. Avkastningen er i hovedsak knyttet opp mot holde-til-forfall-statsobligasjoner, der den enkelte kunden selv velger løpetid.

Fallende statsrenter har gitt synkende avkastning de siste årene.

Prioriteringer og vurderinger

Kapitalforvaltningen har kontinuerlig fokus på å identifisere investeringsmuligheter som gir best mulig utnyttelse av risiko for POA. I 2016 er blant annet aksjerisikoen tatt noe ned, samt at strategien for investering i anleggsobligasjoner er lagt om. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre prosessene for å holde kvaliteten høy og kostnadsnivået lavt, samt sikre at vi etterlever et omfattende bransjeregelverk.

Avkastning per aktivaklasse POA

Aktivaklasse:Vekt 31.12.16Avkastning, lokal valuta
Renteinvest­eringer - omløp 57,1 % 3,6 %
Renteinvest­eringer - anlegg 15,1 % 4,4 %
Aksjer 11,1 % 7,3 %
Eiendom 9,7 % 9,9 %
Hedgefond / spesialfond 1,3 % 5,7 %
Utlån til medlemmer 1,1 % 2,0 %
Bankinnskudd 4,4 %  

Satsinger

Finanstilsynet har foreslått nye kapitalkrav for pensjonskasser fra 01.01.2018. Kravene er vesentlig strengere enn dagens krav. Vi forventer også andre betydelige regelendringer fra midten av 2017 og utover, som følge av nye EU-direktiver på finansområdet. Vi vil i året som kommer, fokusere på å tilpasse oss endringer i regulatorisk regime.

POA søker en mest mulig profesjonell og strømlinjeformet kapitalforvaltningsprosess, og vil også i 2017 gjøre tilpasninger for å sikre et mest mulig effektivt systemoppsett for forvaltningen.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har sin egen årsrapport, som du finner på spk.no/apotek.