Kapittel 3.4.6

Redegjørelse for bruk at IT som innsats­faktorer

Digitalisering er, og har vært, et sentralt virkemiddel for effektivisering og utvikling av SPK. Den nære samhandlingen vi har mellom forretningssiden og IT, er avgjørende for å lykkes. Samtidig har det også i 2016 vært en krevende balansegang mellom effektiv, stabil drift i dag og endringsdyktighet for framtiden.

Mål

SPK skal ha kostnadseffektive og stabilt tilgjengelige IT-tjenester. IT skal være et strategisk verktøy som muliggjør kontinuerlig forbedring og endring i tråd med virksomhetens strategi og digitalisering av offentlig sektor.

Automatisering av saksbehandling pensjoner

Grafen viser antall oppgaver som vår saksbehandlerrobot (XAO) har løst per år sett i forhold til totalt antall oppgaver løst i saksflytverktøyet for pensjonering.

Resultater

I 2016 hadde vi stabile og tilgjengelige systemer gjennom hele året. Utvikling og innføring av etteroppgjør for uførepensjoner var det største IT-baserte prosjektet. Prosjektet har hatt god kvalitet i alle leveranser og god kontroll underveis, blant annet gjennom testing på reelle data så tidlig som mulig. Omfanget av prosjektet ble større enn det som opprinnelig var estimert, men målsettingen om høy automatiseringsgrad (90–95 prosent) ble nådd.

I løpet av våren ferdigstilte vi rammeverket og teknisk plattform for sikker sending av digitale brev til medlemmenes digitale postkasser. Vi startet også migrering av arbeidsgiverportalen til en ny moderne plattform. Som del av forberedelsene til implementering av nytt alderspensjonsregelverk har vi gjort vurderinger av premieløsningen vår.

Prioriteringer og vurderinger

Vi har gjort fortløpende forbedringer i organisasjon og IT-leveranseprosesser. Blant annet har vi innført en rulleringsordning i den operative driftsfunksjonen. Dette har økt effektiviteten og innebærer også mer desentral utføring av driftsoppgaver. Vi reduserer stadig omfanget av våre store, koordinerte fellesleveranser til fordel for et økende antall mindre leveranser hvor endringer leveres hver for seg ved tidligst mulig anledning. Vi hadde over 200 såkalte lynleveranser i løpet av året.

I perioden 2008–2012 utviklet SPK et nytt saksbehandlingssystem for pensjon for å håndtere pensjonsreformen – og et stadig økende antall pensjoner. SPK utviklet derfor XAO, som er en programvare i saksbehandlingssystemet som populært kan kalles en saksbehandlerrobot. I dag utfører XAO drøyt 60 prosent av alle oppgavene i saksbehandlingssystemet for pensjon i SPK (se figur). (Les mer om XAO i kapittel 3.1.) XAO illustrerer på en lettfattelig måte digitalisering i form av automatisering. Digitalisering og automatisering av tjenester og saksbehandling skjer imidlertid også på mange andre måter i våre forskjellige IT-løsninger.

Satsinger

Ny alderspensjon vil føre til store endringer på IT-løsninger. Det er derfor spesielt viktig nå å legge til rette for framtidsrettede og endringsdyktige løsninger, samtidig som vi fortløpende oppdaterer teknologiske plattformer. Målsettingen er at våre egenutviklede systemer skal kunne videreutvikles i en evolusjonær prosess.

Både med hensyn til IT-løsninger og arbeidsprosesser vil vi derfor ha fokus på å styrke endringsevnen, samtidig som vi jobber med videre effektivisering. Kortere ledetid fra besluttet endring av IT-løsning til produksjonssetting, og godt samspill med forretningssiden i konsept- og løsningsfasen, er viktige faktorer for å oppnå dette. Fortløpende må vi også jobbe med sikkerhetsforbedringer både mht. rutiner, kultur og tekniske løsninger for å møte trusselbildet.