Kapittel 3.4.4

Redegjørelse for lån

Fortsatt stor nedgang av lånekunder i boliglånsordningen. Stabil lav utlånsrente i privatkundemarkedet har gitt færre nye lånekunder i 2016. Til tross for tre rentenedsettelser i løpet av året, har fortsatt mange valgt å refinansiere i en annen bank. Vi mottok 30 prosent færre søknader i forhold til 2015.

Mål

I henhold til interne krav skal alle lånesøknader behandles innen tre uker. Et generelt mål for SPK er å opprettholde medlemmenes høye tilfredshet med kundeservicen.

Resultater

For alle låneformålene har SPK holdt seg innenfor kravet til behandlingstid.

SPK mottok 4 500 søknader i 2016, fordelt på 432 søknader om kjøp til bolig og 4 068 søknader om refinansiering og ombygging. Dette er en reduksjon på 30 prosent fra 2015.

Utvikling i antall lånekunder og utlånsvolum

Antall lånekunder gikk ned med 17 prosent fra 2015 til 2016, og totalt utlånsvolum ble redusert med 22 prosent i samme periode.

Ved utgangen av 2016 har SPK 56 800 lånekunder, mot 68 900 ved utgangen av 2015. Utlånsporteføljen var på 58,3 milliarder kroner* per 31.12.2016. Dette er en nedgang på 22 prosent målt mot samme periode i 2015. Nedgangen skyldes at det er mottatt færre søknader om boliglån, og at mange lånekunder har innfridd sine lån.

Det ble innfridd 14 900 lån i 2016, som er en nedgang på 30 prosent siden 2015. Gjennomsnittlig innfridd beløp var på kroner 1 099 000, mot kroner 1 179 000 i 2015.

Vi utbetalte totalt 2 755 lån, som er 53 prosent færre enn i 2015. Lånerammen er på kr 1 700 000. Gjennomsnittlig utbetalt beløp var på kr 1 258 000 mot 1 322 000 i 2015.

Mislighold av lån er for 2016 på 0,08 prosent, som fortsatt er meget lavt sett i forhold til andre aktører det er naturlig å sammenligne seg med.

Den årlige medlemsundersøkelsen viser at tilfredsheten blant våre medlemmer med lån har økt. 86 prosent sier de er ganske fornøyd eller svært fornøyd med lånetilbudet til SPK. Det er et godt resultat og en økning på sju prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Ressursbruk og prioriteringer

I 2016 tok vi i bruk en ny forbedret lånesøknad, samt at vi fikk digitalisert alle lånedokumentene knyttet opp til en låneavtale. Innføringen av disse tiltakene har krevd endringer i arbeidsprosessene, og det har vært jobbet mye for å innarbeide nye rutiner og ta ut effekt av forbedringene. I tillegg har det vært mye fokus på å tilpasse ressursene til volumendringene og effekten av en ny forenklet låneprosess.

Analyse og vurderinger

Fra 01.01.2016 innførte Finansdepartementet ny modell for beregning av normrenten. Den nye modellen skal over tid gi et mer presist anslag på faktisk markedsrente. Erfaringen fra 2016 er at normrenten fortsatt ligger høyere enn de laveste utlånsrentene på markedet, og det er derfor knyttet usikkerhet til hvordan den nye modellen vil påvirke søknadsvolumet i årene framover.

Når vi ser at medlemstilfredsheten blant lånekundene øker, antar vi at det har sammenheng med at de som fortsatt har sitt lån i ordningen, er fornøyd med renten og opplever denne som konkurransedyktig. Det ser også ut som at nye lånsøkere er godt fornøyd med ny forenklet og digital lånesøknad. Medlemmer som har boliglån i SPK, har generelt et bedre helhetsinntrykk av SPK enn medlemmer uten boliglån. Likevel ser vi at vi mister lånekunder i 2016, og vi antar at vi fortsatt vil miste lånekunder til aktører som kan tilby en lavere rente.

Satsinger

Et av satsingsområdene i 2017 er å etterkomme bransjestandard for vurdering av boligverdier. Dette skal bidra til at vi får god kvalitet i grunnlaget for verdifastsettelse og at vi kan forebygge potensielle tap relatert til svindel og forfalskning av dokumenter. I tillegg vil et slikt verktøy forenkle søknadsprosessen ytterligere for både lånsøkere og for våre saksbehandlere.

Prosjektene vi gjennomførte i 2015 og 2016, har krevd store endringer i våre arbeidsprosesser knyttet til søknadsbehandlingen. I 2017 skal vi jobbe videre med å gjenbruke løsningene slik at vi kan effektivisere flere oppgaver relatert til forvaltningen av låneporteføljen.

* Inkluderer lån til NSB-ansatte. Det er derfor avvik fra regnskapstallet.