Kapittel 3.4.3

Redegjørelse for forsikrings­ordninger i Staten

Felles forbedringsportal og en egen juridisk fagportal er tatt i bruk og bidrar til effektive rutiner og god samhandling. Antall nye skademeldinger er tilbake til normalnivå, etter at vi for et par år siden hadde en nedgang. Utbetalingen på yrkesskade holder seg på et stabilt nivå.

Mål

Statens pensjonskasse administrerer forsikrings- og erstatningsordninger ved personskade på vegne av staten. Disse ordningene er:

  • yrkesskadeforsikring, som dekker yrkesskade og yrkessykdom
  • gruppelivsordningen, utbetales som et engangsbeløp til etterlatte ved død
  • kompensasjons- og erstatningsordninger for skadede vernepliktige, soldater og veteraner
  • personskader forårsaket av statens biler
  • personskader som omfattes av særavtaler for tjenestereiser innenlands og utenlands og stasjonering i utlandet, og andre tariffestede erstatningsordninger for statsansatte

Utvikling i antall meldte saker

Kompensasjonsordningen er en ordning for veteraner som var utstasjonert mellom 1978 og 2009. De fleste av søknadene til denne ordningen kom inn i årene etter 2010, da ordningen ble opprettet. Dermed er saksinngangen for det vi betegner som «veteransaker» langt lavere i dag.

SPK har også mål om å forenkle søknadsprosessen og redusere tiden det tar fra en skade er meldt, til saken er ferdig behandlet og gjort opp.

Resultater

SPK utbetalte 86 millioner kroner* i yrkesskadesaker i 2016, mot 93 millioner kroner i 2015, en nedgang på 7 millioner kroner. Nivået på utbetalingene er relativt stabilt fra år til år. Vi utbetalte 2,2 millioner kroner i erstatning etter bilansvarslova og 0,4 millioner kroner i erstatning etter særavtaler om reiser for statens regning og andre særavtaler.

SPK utbetalte 99 millioner kroner i erstatninger til forsvarspersonell gjennom kompensasjonsordningen (35 G og 65 G samlet). Hvis vi også inkluderer billighetserstatning og erstatning til vernepliktige, utgjorde den samlede utbetalingen 114 millioner kroner, mot 221 millioner i 2015. Dette er en reduksjon på 52 prosent. Etter en topp i årene 2013 og 2014 ser vi nå en jevn nedgang i utbetalte beløp. Dette er naturlig, ettersom kompensasjonsordningen som trådte i kraft i 2010, ble endret i 2012, og gjelder saker som følge av tjenestegjøring i perioden 1978–2009.

SPK utbetalte gruppelivserstatning i 206 saker i 2016. Dette var en økning på seks prosent fra 2015. Det er naturlig variasjon avhengig av dødsfall. SPK utbetalte 201 millioner kroner i gruppelivserstatning i 2016. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med 2015, og det skyldes økt antall saker og antall utbetalinger per sak. Vi har hatt god kvalitet på gruppelivssakene våre.

Det var kun to brudd (0,5 prosent) på utbetalingsgarantien i gruppelivssaker.

Ressursbruk og prioriteringer

Til tross for at kompensasjonsordningen for veteraner fra internasjonale operasjoner nå har vært gjeldende i fem år, får vi fremdeles inn mange nye saker. Vi har derfor til enhver tid et stort antall saker under behandling.

Utbetaling per ordning

Nedgangen i utbetalinger på kompensasjonsordningen henger sammen med nedgangen i antall saker.

Sakene er komplekse, og det vil ofte være nødvendig å innhente tilleggsopplysninger før vedtak ferdigstilles. Vi ser at grundighet er viktig i disse sakene, noe som vises ved svært høy medholdsprosent i Klagenemnda. Vi tilstreber å ferdigstille vedtak innen fire uker fra vi har mottatt siste nødvendige dokumentasjon.

Vi møter nå fast i klagenemnda for veteransaker og deltar på konferanser med mer. Dette gjør at vi har en god dialog og forståelse mellom partene i disse sakene.

Arbeidet med prosessforbedring er videreført. I 2016 tok vi i bruk en felles forbedringsportal for hele SPK. I den forbindelse etablerte vi et eget leveranseteam på tvers av områdene, med ansvar for å følge opp forbedringsforslag knyttet til personskadesaker.

Analyse og vurderinger

Etter en liten nedgang i antall nye meldte saker for et par år siden, er nivået nå igjen relativt stabilt og ligger på ca. 900 saker per år totalt. Hoveddelen av disse er yrkesskadesaker, som utgjør i overkant av 700 saker per år.

De grep som er tatt med tanke på saksbehandlingsverktøy, rutiner og organisering, har gitt mer effektiv saksbehandling og raskere svar på henvendelser. Antall avsluttede saker er ikke økt, men vi ser en markant nedgang i antall gjenåpnede saker. Antallet åpne saker er derfor relativt stabilt, på ca. 700 saker. Dette tyder på at saksbehandlingen er blitt av høyere kvalitet, og at saker avsluttes når de er klare for avslutning.

Satsinger

Arbeidet med prosessforbedringer fortsetter i 2017 og innebærer et kontinuerlig fokus på mulige forbedringer og forenklinger.

* Dette tallet inkluderer yrkesskade før 1.1.1996, bilskade og reiseskade samt administrasjonskostnader. Tallet avviker derfor fra regnskapstall.