Kapittel 3.4.2

Redegjørelse for premie og premie­reserve

2016 har vært preget av to store endringer: Omstilling av statlige virksomheter og innføring av premiebetaling for virksomheter som tidligere ikke betalte premie til SPK. Premieveksten har vært lavere enn tidligere år, på grunn av lavere lønns- og G-regulering.

Mål

SPK har som målsetting at premieprosessen med beregning av premiesatser, innspill til budsjett og fakturering skal være forutsigbar og til riktig tid.

Det viktigste målet innenfor premie er innføring av premiemodell i henhold til bransjestandard, såkalt hendelsesbasert premieberegning i SPK. Den nye modellen gir en premie som er mer à jour med endringer i medlemsbestanden og vil bidra til mindre svingninger i premien fra år til år. Det vil gjøre det enklere for kundene å forstå hvorfor pensjonskostnaden endrer seg.

Resultater

Premiereserve per produkt

Figuren viser fordelingen av premiereservene per produkt som inngår i tjenestepensjonsordningen i SPK, oppgitt i milliarder kroner.

I 2015 innført SPK ny modell for premieberegning, såkalt hendelsesbasert premieberegning, for totalt ca. 20 virksomheter. I 2016 har vi arbeidet med en ny gruppe virksomheter, som gikk over til hendelsesbasert premieberegning fra 01.01.2017. I tillegg til arbeidet med disse to gruppene av virksomheter, har vi også arbeidet med en helhetlig plan for utrulling av hendelsesbasert premieberegning for hele SPKs bestand. Dette arbeidet er viktig for at kundene skal få en mer forutsigbar og forståelig premie, og for å effektivisere premieprosessen i SPK.

Innføring av ny premiemodell har gått i henhold til oppsatt plan. SPK har videre levert kontoutskrift 2015 og premievarsel for 2017, i henhold til gitte frister.

Premieberegning basert på fast sats er fortsatt hovedmodellen i SPK. I 2016 fakturerte SPK i overkant av 1 000 betalende kunder i henhold til gitte frister og krav. Denne prosessen er ytterligere effektivisert gjennom økt automatisering, og kundene har nå tilgang på fakturaunderlag via nettportalen Min virksomhet på spk.no.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, vedtok Stortinget at de fleste forvaltningsorganene («bruttobudsjetterte virksomheter») som ikke har betalt premie, skal begynne å betale premie fra 01.01.2017. Vedtaket er et resultat av et bredt utredningsarbeid, der SPK har vært med. (Les mer om dette i kapittel 2.1.1: Milepæl i ansvarsreformen)

Ressursbruk og prioriteringer

Utvikling i premiereserve

Det er opptjent pensjonsrettigheter i SPK for 509 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Det er en økning på 17 milliarder kroner fra 2015. Det har vært relativt lav vekst i premiereserven de siste årene, noe som skyldes lav lønnsvekst og i tillegg endringen av uførepensjon i 2015.

Utrulling av hendelsesbasert premieberegning, samt forenklinger og forbedringer av eksisterende premiemodell, har hatt fokus også i 2016.

Innføring av premiebetaling for flere statlige etater som politi, departementer og direktorat, som tidligere ikke har betalt premie, har krevd mye ressurser. Disse utgjør om lag 30 prosent av den aktive bestanden i SPK. Vår rolle har vært å informere om premiekonsekvenser, samt å følge opp bestandsdata, og da særskilt innrapportert pensjonsgrunnlag.

I 2016 har vi brukt mye tid på å beregne og forklare de pensjonsmessige konsekvensene ved omstilling av statlige virksomheter som NSB, Den norske kirke, Statens vegvesen med flere.

Analyse og vurderinger

Hendelsesbasert premieberegning har vært en høyt prioritert oppgave også i 2016. Høy ressursbruk har vært nødvendig for å oppnå god kvalitet i leveransene, samt ønsket kompetanse og forståelse hos både eier, kunde og internt i SPK. Målet er økt effektivitet og forutsigbare leveranser.

Selv i en periode med betydelig arbeid knyttet til innføring av premiebetaling for statlige virksomheter og fristilling av foretak, har vi lyktes i å oppfylle de gitte kravene til leveranser.

Satsinger

SPK har startet forberedelser til pensjonsreformen med nytt samordningsregelverk og ny offentlig tjenestepensjon for yngre årskull.

Det er utarbeidet forretningskrav for endringer som må gjøres innenfor premieområdet og planer for smidig og effektiv gjennomføring.

I 2017 vil vi fortsette arbeidet med å harmonisere SPKs premiemodell med bransjen for øvrig.