Kapttel 3.4.1

Redegjørelse for pensjon

Det har vært stabil drift og høy kvalitet i hele pensjoneringsprosessen – samtidig som effektiviteten har økt. 2015 var det første året med saksbehandling etter nye uføreregler. Systemene vi utviklet i 2014, har vist seg å fungere godt.

Mål

SPKs samfunnsoppdrag og hovedoppgave er å sikre rett ytelse til rett tid. Dette betyr i hovedsak rett pensjon, men omfatter dessuten ikke bare økonomiske ytelser som forsikringer, erstatninger og lån, men også tilhørende serviceytelser som informasjon, brev og svar på henvendelser. Mange av disse er omtalt andre steder i årsrapporten.

Vårt perspektiv er at pensjoneringsprosessen ikke er begrenset til å fastsette pensjonens størrelse og sørge for at pengene kommer fram; målet er at hele tjenesteleveransen skal inngi tillit, ha høy kvalitet, gi god informasjon og etterlate trygghet for at medlemmenes rettigheter er ivaretatt.

Pensjoneringsprosessen er heller ikke begrenset til ett tidspunkt ved overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. Den starter egentlig ved begynnelsen av yrkeskarrieren. Da begynner arbeidsgiverne å sende oss de data vi til sist trenger for å fastsette pensjonens størrelse. Denne dataforvaltningsprosessen kan du lese om i kapittel 2.5.

Pensjonsutbetalingene skal være riktige; kravet er at minst 96 prosent av nye pensjoner skal være korrekt ved første gangs utbetaling, og at minst 96 prosent av endringene i løpende ytelser skal være korrekte. Utbetalingene skal også skje til rett tid; alle nye pensjoner (alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon) skal utbetales fra første måned etter lønnsopphør.

Disse kvalitetskravene er upåvirket av endringer i lover og pensjonsregelverk. Derfor er det et viktig mål å gjennomføre reformer og utvikle systemer for nye regelverk på en god måte – uten at det forstyrrer den daglige driften og det vi leverer til medlemmene.

Som en del av innsatsen for å effektivisere offentlig sektor har vi satt oss som mål å håndtere et jevnt voksende antall pensjoner uten å øke antall årsverk. Vi skal med andre ord bli litt mer effektive hvert eneste år.

Resultater

På alle vesentlige områder har vi holdt oss godt innenfor resultatkravene som er knyttet til pensjonering, både med hensyn til daglige leveranser og til regelverkstilpasning. Vi lyktes med dette til tross for at 2016 var et ganske krevende år.

Det nye regelverket for uførepensjoner, som trådde i kraft 01.01.2015, er riktignok allerede godt forankret i driften. Men uførereformen forutsatte at det hvert år skal skje et etteroppgjør. Dette ble gjennomført første gang i 2016, og produksjonsapparatet vårt ble påvirket både av et stort IT-prosjekt for å utvikle saksbehandlersystemene, og av selve gjennomføringen. (Les mer om etteroppgjøret i kapittel 2.5.1.)

Utvikling i antall pensjoner per årsverk i pensjoneringsområdet

Grafen viser utvikling i gjennomsnittlig antall pensjoner per årsverk i pensjoneringsområdet, det vil si det forretningsområdet som har ansvar for å beregne og saksbehandle pensjonsutbetalingene.

Antall pensjoner stiger fortsatt, og gjennomsnittet i 2016 lå 3,5 prosent over snittet i 2015. Ved utgangen av året hadde vi 290 000 personer med løpende pensjoner, hvorav 22 600 var nye og igangsatte i løpet av året. Vi betalte i løpet av 2016 ut 25,8 milliarder kroner i pensjoner, og vi lå over departementets krav til korrekt utbetaling både for nye pensjoner og for pensjoner som ble endret og beregnet på nytt i løpet av året. For nye pensjoner viste våre stikkprøver en gjennomsnittlig kvalitet på 98,6 prosent. For endringer var tallet 96,7 prosent. Av 22 600 nye pensjoner ble bare to utbetalt noe etter fristen. (Flere detaljer om utbetalingskvaliteten finner du i tabellen i kapittel 3.2.)

Saksbehandling knyttet til uføre utgjør en vesentlig del av arbeidet i pensjoneringsprosessen. Det nye uføreregelverket innebar derfor vesentlige endringer i våre saksbehandlingssystemer og rutiner. Det var en av årets suksesser at både det krevende IT-prosjektet og selve saksbehandlingen av etteroppgjøret ble gjennomført på svært vellykket måte. For mellom 90 og 95 prosent av de 41 400 uførepensjonistene våre gikk etteroppgjøret helautomatisk gjennom systemene. (Prosjektet er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.1.)

Effektiviseringsmålet er å håndtere en vekst i pensjonsbestanden på om lag 2,5 prosent per år uten å øke bemanningen i pensjoneringsområdet. Målet ble nådd i 2016, som i 2015. Dette klarte vi ved bedre planlegging, styring og oppfølging, kombinert med en mengde små forbedringer i det daglige arbeidet.

Som et ledd i statens digitaliseringsarbeid har vi i 2016 også tatt i bruk sikker digital post for et stort antall av de brevene vi sender ut. Vi har også fortsatt arbeidet med å digitalisere skjemaer for å sikre en effektiv start på pensjoneringsprosessen. (Les mer om dette i kapittel 3.4.5.)

Ressursbruk og prioriteringer

Bemanningen var stabil sammenlignet med 2015. Beregning og saksbehandling av utbetalinger, samt vedlikehold av systemer og rutineverk, har lagt beslag på 131 av SPKs 371 årsverk i 2016. I tillegg kommer ressursbruken innen innrapportering av arbeidsgiverdata, IT, kundeservice og andre støttefunksjoner. I samtlige ledd av pensjoneringsprosessen har uføresaker vært prioritert for å sikre god innføring av reformen.

Det er alltid den løpende leveransen av pensjoner som er første prioritet. Men for å sikre at vi klarer det også i framtiden, har det i år også vært en prioritert oppgave å sluttføre siste del av uførereformen og legge grunnlaget for effektive etteroppgjør i framtiden.

Analyse og vurderinger

Våre to hovedoppgaver innenfor pensjonering – sikre kvaliteten på løpende utbetalinger og implementere uførereformen – er løst med gode resultater. Kontinuerlig arbeid med forbedring av arbeidsprosesser og produksjonsstyring har gjort det mulig å kombinere daglig drift med reformarbeid uten at produksjonskvaliteten har gått ned. Men det er også gode effektiviseringstiltak som ikke har latt seg gjennomføre i 2016, fordi vi har vært nødt til å prioritere reformarbeidet.

Satsinger

Vi forventer en vekst i antall pensjoner også i 2017. Det understreker hvor viktig det er å øke effektiviteten i pensjoneringsarbeidet. Vi vil fortsette arbeidet med å finne nye måter å utveksle informasjon med omverdenen på – helst digitalt, men også via dagens fysiske dokumenter – samtidig som vi vil arbeide med å ytterligere automatisere deler av saksbehandlingen. Vi har hele tiden fokus på å forenkle og effektivisere den daglige driften.­