Kapittel 2

Statens pensjons­kasse i tall inkludert tall for apotek­ordningen

Kunder og medlemmer  201620152014
Kunder i pensjonsordningen* Antall  1 430 1 480 1 470
Medlemmer Antall  1 069 000 1 054 000 1 040 000
Yrkesaktive medlemmer  Antall  302 000 300 000  298 000 
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister  Antall  15 000 15 000  16 000 
Pensjonister Antall  275 000 267 000  257 000 
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold** Antall  477 000 472 000  469 000 
Tjenestepensjon        
Opptjente pensjonsrettigheter Mill. kroner  509 000 492 000  499 000 
Pensjonspremie*** Mill. kroner  15 100 15 500  15 500 
Utbetalte pensjoner  Mill. kroner  25 800 24 900  24 000 
Lån        
Utlånsportefølje  Mill. kroner  58 300 75 000  97 200 
Søknader om boliglån  Antall  4 500 6 400  20 000 
Lånekunder  Antall  56 800 68 900 84 500 
Personskadeforsikring        
Premieinntekter  Mill. kroner  239 226 261
Utbetalte erstatninger (gruppeliv og yrkesskade)  Mill. kroner  287 238 264
Kapitalforvaltning        
Fondsmidler i Apotekordningen  Mill. kroner  8 500 7 800 7 300
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen  Prosent 4,8 2,4 6,6
Interne nøkkeltall        
Årsverk Antall  371 383 377
Driftskostnader Mill. kroner  544 594 549
Lønnsandel av driftskostnader  Prosent 47 48 40
Lønn og sosiale kostnader per årsverk Kroner  694 000 743 000 649 000

* Nedgang i antall kunder fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak omstrukturering i justissektoren og sammenslåinger av universitet og høgskoler
** Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett)
*** Reduksjon i premien fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak en nedjustering av forutsetningene for lønns- og G-regulering. Samtidig fikk deler av kundegruppen en kompensasjon for tidligere innbetalt premie etter avstemming av innbetalt premie mot faktisk beregnet premie.

Last ned hele kapittel 2