Kapittel 6

Årsregnskap

Statens pensjonskasse leverer tre regnskaper. SPK forvaltning, som viser økonomien i SPKs driftsorganisasjon, SPK forsikring, som viser inntekter og utgifter i de ulike pensjons- og forsikringsordningene, og Jernbanens Pensjonskassefond.

I statsbudsjettet er dette synliggjort ved at SPK forvaltning har et eget kapittel – kapittel 2470 under «Statens forretningsdrift». Bevilgningene i SPK forsikring gis i de ordinære budsjettkapitlene.

SPK forvaltning

Våre medarbeidere er ansatt i SPK forvaltning. Dette er det administrative apparatet i SPK, som forvalter og administrerer ordningene. SPK forvaltning får sine inntekter gjennom fakturering av stykkpris for utførte oppgaver mot SPK forsikring, eller direkte mot eksterne kunder. Prisen fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet.

Pensjonspremien, som faktureres fra SPK forsikring, inneholder et administrasjonselement som skal være dekkende for stykkprisfakturaene. Vi fakturerer pensjonspremie med administrasjonsandel til vel halvparten av SPKs kunder. Tilsvarende simuleres det en administrasjonspremie for ikke-premiebetalende kunder.

Regnskapet føres som et periodisert regnskap i henhold til de statlige regnskapsstandardene.

SPK forsikring

Dette regnskapet omfatter pensjons- og forsikringsporteføljen som er redegjort for i kapittel 3.4. Regnskapet til SPK forsikring utarbeides i sin helhet etter kontantprinsippet, som en bruttofinansiert virksomhet i henhold til statens økonomireglement, men med tilpasninger for kapittel 0612, som er nettobudsjettert.

Jernbanens Pensjonskassefond

SPK overtok Jernbanens Pensjonskassefond i 1974. Midlene rapporteres som et statlig fond.

Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet

SPK administrerer også Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet, som inkluderer alle apotekene i Norge. Ordningener underlagt eget styre og egen ekstern revisjon og blir derfor presentert i en egen årsberetning.

Økonomisk innretning

Kundene betaler enten inn direkte til SPK forvaltning, eller til SPK forsikring i form av premie. SPK forsikring betaler så videre til SPK forvaltning i form av stykkpris for utførte oppgaver knyttet til behandling av pensjonssaker, yrkesskadesaker, lånesaker m.m.

Figur 6.1

Last ned hele kapittel 6