Kapittel 3.4.8

Redegjørelse for kapital­forvaltning

Statens pensjonskasse forvalter 7,8 milliarder for Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet. Verdijustert avkastning ble 2,4 prosent i 2015.

Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet (POA) er en fondert pensjonsordning for farmasøyter og ansatte i apotekene. Målet for forvaltningen er å utnytte ordningens risikokapasitet til å skape en konkurransedyktig netto avkastning.

Vi beregner også en avkastningsparameter som brukes i premieberegning for de av SPKs fristilte kunder som har fiktiv fondsoppfølging.

Resultater

Året som gikk var et relativt utfordrende år i finansmarkedet. POA leverte en moderat avkastning på 2,4 prosent. Eiendomsinvesteringene og anleggsinvesteringene ga solide bidrag til totalavkastningen, mens aksjer og hedgefond ga moderate bidrag. Kreditteksponeringen i omløpsporteføljen som i foregående år har gitt gode avkastningsbidrag, har i 2015 slått negativt ut for porteføljen. Avkastningen for denne aktivaklassen er derfor svakt negativ for året som helhet.

Avkastning per aktivaklasse POA

Aktivaklasse Vekt 31.12.2015 Avkastning, lokal valuta
Omløps­obligasjoner 52,6 % -0,6 %
Anleggs­obligasjoner 10,3 % 6,0 %
Aksjer 15,9 % 1,5 %
Eiendom 12,0 % 7,9 %
Hedge-/ ­spesialfond 7,0 % 1,9 %
Utlån til medlemmer 1,8 % 2,5 %
Bankinnskudd 0,4 %  

Forvaltningen har jevnt over levert gode resultater siden omlegging av investeringsstrategien i 2009, og snittavkastning siste 3 år er på 5,5 prosent.

Våren 2015 fikk 90 fristilte SPK-kunder beregnet individuelle avkastningsparametere til kontoutskrift for 2014. Snittavkastningen var 3,3 prosent, men variasjonene er store. Fallende statsrenter har gitt synkende avkastning de siste årene.

Prioriteringer og vurderinger

Kapitalforvaltningen har kontinuerlig fokus på å identifisere investeringsmuligheter som gir best mulig utnyttelse av risiko for POA. I 2015 har arbeidet med å få på plass ny hedgefondsstrategi og for å kunne ta i bruk infrastruktur som aktivaklasse fortsatt. I tillegg er strategien for investering i anleggsobligasjoner lagt om. Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere og forbedre prosessene for å holde kvaliteten høy og kostnadsnivået lavt, samt sikre etterlevelse av et omfattende bransjeregelverk. I 2015 fikk vi på plass et nytt system for styring av finansiell risiko i POA.

Satsinger

I 2016 vil arbeidet med å finne godt betalte investeringsmuligheter for POA fortsette. Vi vil vurdere nye muligheter for infrastrukturinvesteringer, samt endringer i aksjestrategien.

Dagens avkastningsmodell for de fiktive fondskundene avviker vesentlig fra markedsstandard. Avkastningen er i hovedsak knyttet opp mot holde-til-forfall-statsobligasjoner der kunden selv velger løpetid. Basert på fremtidige renteforventninger er det ikke grunn til å tro at avkastning vil gi positive bidrag til premien fremover. Dagens modell har også andre utfordringer og er driftsmessig lite effektiv. I 2016 ønsker vi derfor å se på mulige endringer i modellen, som kan bidra til mer forutsigbar avkastning og kostnadseffektiv forvaltning.