Kapittel 3.4.7

Redegjørelse for IT

I vår digitale hverdag har vi to hovedutfordringer: å opprettholde god balanse mellom daglig drift og utviklingsprosjekter, og sikre godt samarbeid mellom IT og forretningsområdene. I 2015 har vi lykkes på begge disse områdene.

Mål

SPK skal ha kostnadseffektive og stabilt tilgjengelige IT-tjenester. IT skal være et strategisk verktøy som muliggjør kontinuerlig forbedring og endring i tråd med virksomhetens strategi og digitalisering av offentlig sektor.

Effektiv bruk av nye IT-løsninger knyttet til nytt uføreregelverk og premieprosessen var spesielt viktig i 2015. Det var også et mål å starte forberedelser til ny alderspensjon.

Resultater

I 2015 hadde vi stabile og tilgjengelige systemer gjennom hele året. Vi hadde en alvorlig virushendelse i januar, i form av et trojanerangrep via vedlegg til e-post. Takket være gode rutiner og håndtering fikk hendelsen minimale konsekvenser.

IT-løsninger for behandling av uførepensjoner i henhold til nytt regelverk og hendelsesbasert premiefakturering ble satt i produksjon og tatt i bruk med vellykket resultat. Nytt saksbehandlingssystem for yrkesskade og gruppeliv ble innført med god respons. SPK har også innført ytterligere digitalisering av lånesøknader og gjort tilpasning av våre eksterne web-løsninger til mobile flater.

Automatisering av årlig pensjonsregulering

Dette er et eksempel på at kompliserte regelverk kan føre til lavere automatiseringsgrad, fordi det er så krevende å utvikle automatiseringsløsninger at kost/nytteverdien kan bli for lav. Kurven viser manuell beregning av den årlige omregningen av pensjoner, som følge av at G-verdien endres. I forbindelse med innføringen av ny alderspensjon i 2011, måtte en stor andel av disse omregningene skje manuelt. Grafen viser at automatisering av saksbehandling har ført til en jevn nedgang i antall saker som må følges opp manuelt. Denne tendensen brytes imidlertid nå, som følge av nytt regelverk for uførepensjoner.

27.04.2015 flyttet vi inn i nye lokaler på Skøyen. IT-tjenestene var tilgjengelige og stabile fra første stund, takket være gode forberedelser og en vellykket gjennomføring. I forbindelse med flyttingen har vi modernisert våre IT-løsninger knyttet til møterom, telefoni/samhandling og utskrift.

I 2015 har vi også gjort videre utredning av konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon på våre IT-løsninger. Og vi har blant annet gjennomført en markedsvurderingav hyllevareløsninger for premie- og pensjonsadministrasjonssystemer.

Prioriteringer og vurderinger

Vi er fornøyd med at vi har satt i produksjon flere nye eller endrede IT-løsninger med vellykket resultat. Innføring av nytt regelverk vil ofte øke forvaltningskostnadene for SPK, i alle fall midlertidig. Når reglene blir kompliserte, med mange variasjonsmuligheter, gir det ofte en lav kost/nytteverdi å tilrettelegge for automatisering. Dette er en viktig grunn til at innføring av nytt uføreregelverk har ført til en vesentlig lavere automatiseringsgrad i årlig pensjonsregulering enn tidligere år (se figur på neste side).

Totalt sett var utviklingsarbeidet knyttet til prosjekter vesentlig lavere i 2015, sammenlignet med 2014, hvor uføreprosjektet krevde mye kapasitet. Vi håndterer varierende kapasitetsbehov for IT-utvikling gjennom vår sourcingstrategi, gode rammeavtaler på konsulentinnleie og god kapasitetsstyring.

Satsinger

Viktige IT-relaterte prosjekter i 2016 vil være ferdigstilling av etteroppgjør for uførepensjoner, innføring av sikker digital postkasse og videreføring av forprosjektet for ny offentlig tjenestepensjon. Ny offentlig tjenestepensjon kan føre til store endringer på våre IT-løsninger, og vi vil ha stort fokus på å planlegge for fremtidsrettede løsninger – samtidig som vi fortløpende oppdaterer teknologiske plattformer der det er nødvendig. Vi vil fortsette å jobbe med videre effektivisering og sikkerhetsforbedringer, og vi vil videreutvikle IT-løsningersom kan fremme økt samhandling.