Kapittel 3.4.6

Redegjørelse for menneskelige ressurser

I 2015 har organisasjonen vært preget av endring. Vi har flyttet til nye lokaler på Skøyen, og vi har fått en ny arbeidshverdag i åpent kontorlandskap.

Mål

Målet for flyttingen var å skape lokaler som legger til rette for økt kommunikasjon, samhandling og læring på tvers av tradisjonelle skillelinjer samt økt fleksibilitet. Endringsledelse har vært et sentralt mål for vår satsing på lederutvikling. Vi ønsket å styrke lederskapet for å lose organisasjonen godt gjennom en større endringsprosess.

Sykefravær de siste fem år

Sykefraværet har vært relativt stabilt de siste 5 årene. Det økte sykefraværet skyldes primært langtidsfravær.

SPK skal være en målrettet og attraktiv kompetansebedrift som tiltrekker seg rett kompetanse til enhver tid. Måltallet for sykefravær er 4,6 prosent. For å gi god balanse mellom stabilitet og fornyelse ønsker vi en turnover på 8 til 10 prosent. Vi skal ha minst 40 prosent kvinnelige ledere. Måltallet for vår medarbeiderundersøkelse er 4 på en skala fra 1 til 5.

Resultater

Vi hadde 383 årsverk ved utgangen av 2015. Dette er en oppgang på 1,6 prosent fra 2014, hvor det var 377 årsverk i SPK.

Sykefraværet har økt noe fra 5,6 prosent til 5,7 prosent, og turnover lå på 8,1 prosent ved utgangen av 2015. Fordelingen av kvinner og menn i SPK var på henholdsvis 56 prosent og 44 prosent. Vi hadde 58 prosent kvinnelige ledere – dette ligger godt over de mål vi har satt oss. Ca. 15 prosent av våre medarbeidere hadde innvandrerbakgrunn.

I 2015 gjennomførte vi en forkortet medarbeiderundersøkelse i forbindelse med flytting til Skøyen – som ga et resultat på 3,9. Nærmere 80 prosent av våre medarbeidere svarte at de alt i alt er tilfreds med jobben sin. Vi hadde en svarprosent på medarbeiderundersøkelsen på hele 85 prosent.

Årlig avsetter vi midler til strategisk kompetanseutvikling i form av eksterne utdanninger. 13 medarbeidere startet opp eller videreførte eksterne utdanninger i 2015.

Prioriteringer og vurderinger

Vår hovedsatsing i 2015 har vært organisasjonsutvikling knyttet til flyttingen til nye lokaler.

I 2014 startet vi et omfattende lederutviklingsløp for perioden 2014–2016.

Turnover de siste fem år

Turnoveren ligger stabilt på vårt mål om 8–10 %. Det innebærer likevel at SPK evner å beholde kompetanse samtidig som vi har en sunn og nyttig fornying av arbeidsstokken.

Lederutviklingen har lagt vekt på endringsledelse for å styrke ledernes evne til å føre organisasjonen i den retning vi ønsket, spesielt med tanke på det potensialet som ligger i å flytte til nye fleksible lokaler. Våre nye lokaler er tilrettelagt for samhandling på en helt annen måte enn tidligere.

Vi har i stor grad lagt vekt på verdiene våre i ledelses- og organisasjonsutviklingen. Videre ønsker vi å bygge en kultur som bidrar til utvikling av organisasjonen i riktig retning, og som er godt forankret i vårt verdisett.

Vi intensiverte oppfølgingen av de langtidssykemeldte i 2014. Og siden en stor del av våre ansatte nå sitter i åpent landskap for første gang, fulgte vi sykefraværet ekstra nøye. Vi ser at økt sykefravær hovedsakelig skyldes ikke-arbeidsrelatert sykdom.

Satsinger

Vi vil fortsette vår satsing omkring organisasjonsutvikling med vekt på utvikling av godt medarbeiderskap og utvikling av enhetlig ledelse.