Kapittel 3.4.4

Redegjørelse for lån

Nytt påslag i normrenten, kombinert med sterkere konkurranse i bankenes privatkundemarked, ga 68 prosent færre søknader i forhold til 2014. I tillegg var det 15 570 lånekunder som valgte å forlate oss, og antall innfrielser økte med 115 prosent i forhold til fjoråret.

Mål

I henhold til tildelingsbrevet skal SPK behandle alle søknader om lån til kjøp av bolig innen en måned. Søknader om lån til refinansiering skal behandles innen to måneder. Et generelt mål for SPK er å opprettholde medlemmenes høye tilfredshet med kundeservicen.

Resultater

Ved utgangen av 2015 har SPK 68 900 lånekunder, mot 84 500 ved utgangen av 2014. Utlånsporteføljen var på 75 milliarder kroner per 31.12.2015. Dette er en nedgang på 22,8 prosent, målt mot samme periode i 2014. Nedgangen skyldes at det er mottatt færre søknader om boliglån og sterk økning i antall lånekunder som har innfridd sine lån.

Utvikling i antall lånekunder og samlet utlan

Antall lånekunder gikk ned med 18,4 prosent fra 2014 til 2015 og totalt utlånsvolum ble redusert med 22,8 prosent i samme periode.

SPK mottok 6 400 søknader i 2015, fordelt på 600 søknader om kjøp til bolig og 5 800 søknader om refinansiering og ombygging. Dette er en reduksjon på 68 prosent fra 2014.

For alle låneformålene har SPK holdt seg innenfor kravet på behandlingstid.

Vi utbetalte totalt 5 827 lån, som er 70,2 prosent færre enn i 2014. Lånerammen er på inntil kr 1 700 000. Gjennomsnittlig utbetalt beløp var på kr 1 322 000 mot 1 386 000 i 2014.

Siste måling for 2015 viste en misligholdsprosent på 0,07 prosent, som fortsatt er meget lavt, sett i forhold til andre aktører det er naturlig å sammenligne seg med.

Den årlige kunde- og medlemsundersøkelsen som gjennomføres av TNS Gallup, viser at tilfredsheten blant våre lånekunder har sunket i 2015. 79 prosent sier de er godt eller svært godt fornøyd med lånetilbudet til SPK. Det er fortsatt et bra resultat, men en nedgang fra 2014 på 19 prosentpoeng. Da var resultatet 97 prosent tilfredshet blant lånekundene. Økningen i lånerenten er hovedårsaken til nedgangen.

Ressursbruk og prioriteringer

I 2015 har vi gjennomført to prosjekter for å effektivisere låneprosessen for både oss og våre lånekunder.

I det første prosjektet implementerte vi en ny og forbedret lånesøknad som skal sikre økt grad av automatisering av søknadsvurderingen. Kundene kan nå laste opp vedlegg elektronisk, og all informasjon er tilgjengelig på søknadstidspunktet. I tillegg er lånesøknaden lagt over på Min side medlem for å bidra til å drive brukere til denne tjenesten, som igjen vil øke selvbetjeningsgraden.

Det andre prosjektet gikk ut på å legge til rette for elektronisk signering av alle dokumenter i forbindelse med låneopptak. I tillegg til besparelser på porto og papir, hjelper det oss til å redusere behovet for fysiske arkivløsninger.

Analyse og vurderinger

Det siste påslaget på normrenten 01.03.2015, og rentenedgangen i markedet for øvrig, har ført til sterk reduksjon av lånesøknader, og nedgangen har vært høyere enn forventet. Et viktig fokusområde for oss har derfor vært å få tilpasset bemanningen i tråd med nedgangen i lånevolumet. Den eksterne samarbeidsavtalen på saksbehandlingskapasitet ble avviklet 1. halvår av 2015, og bemanningen er nedjustert i forbindelse med naturlig avgang og turnover.

Økningen i antall innfrielser har vært høyere enn våre prognoser, og oppgaven knyttet til behandlingen har økt med 100 prosent siden 2014.

Fra 01.01.2016 innførte Finansdepartementet ny modell for beregning av normrenten. Den nye modellen antas over tid å skulle gi mer presise anslag på faktisk markedsrente. Endringen vil ha effekt for normrenten som gjelder fra 01.03.2016. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan den nye modellen vil påvirke søknadsvolumet i 2016 og årene fremover. Det blir viktig for oss å tilpasse bemanning i tråd med denne utviklingen, slik at vi tilfredsstiller kravene til behandlingstider.

Satsinger

Prosjektene vi gjennomførte i 2015 vil kreve endringer i arbeidsprosesser, og vi skal jobbe videre med å få ut gevinster av de tiltakene som er innført. Elektronisk signering gjør det også mulig å effektivisere flere oppgaver relatert til forvaltningen av låneporteføljen. Et av tiltakene vil være å innføre elektronisk signering av dokumenter på endringer av løpende lån.