Kapittel 3.4.3

Redegjørelse for forsikrings­ordninger i staten

Nytt saksbehandlingssystem, nye rutiner og en mer effektiv arbeidsfordeling internt har hatt god effekt. I 2015 har vi redusert saksbehandlingstid både i yrkesskadesaker, veteransaker og andre erstatningssaker. Antall nye skademeldinger er tilbake til normalnivå, etter at vi i 2014 hadde en nedgang.

Mål

Statens pensjonskasse administrerer forsikrings- og erstatningsordninger ved personskade på vegne av staten. Disse ordningene er:

  • yrkesskadeforsikring, som dekker yrkesskade og yrkessykdom
  • gruppelivsordningen, utbetales som et engangsbeløp til etterlatte ved død
  • kompensasjons- og erstatningsordninger for skadede vernepliktige, soldater og veteraner
  • personskader forårsaket av statens biler
  • personskader som omfattes av særavtaler for tjenestereiser innenlands og utenlands og stasjonering i utlandet, og andre tariffestede erstatningsordninger for statsansatte

Resultatkravet fra Arbeids- og sosialdepartementet er at minst 85 prosent av erstatningsbeløpene skal utbetales innen fire uker, henvendelser i sakene skal besvares innen 30 dager, og utbetaling av gruppelivserstatning skal skje innen 7 virkedager etter at fullstendig dokumentasjon foreligger.

SPK har også mål om å forenkle søknadsprosessen og redusere tiden det tar fra en skade er meldt til saken er ferdig behandlet og gjort opp.

Resultater

Forsikringsutbetalinger siste 4 år

Figur 3.4.3a

Nedgangen i utbetalinger på kompensasjonsordningen henger sammen med nedgang i antall meldte saker.

SPK utbetalte 71 millioner kroner i yrkesskadesaker i 2015, mot 83 millioner kroner i 2014, en reduksjon på 14 prosent. Vi utbetalte 6,4 millioner kroner i erstatning etter bilansvarsloven og 2,6 millioner kroner i erstatning etter særavtaler om reiser for statens regning og andre særavtaler.

SPK utbetalte 203 millioner kroner i erstatninger til forsvarspersonell gjennom kompensasjons-ordningen (35 G- og 65 G samlet). Hvis vi også inkluderer billighetserstatning og erstatning til vernepliktige, utgjorde den samlede utbetalingen 221 millioner kroner, mot 369 millioner i 2014. Dette er en reduksjon på 40 prosent. Den store nedgangen skyldes at kompensasjonsordningen er en ordning som ble innført i 2010 for veteraner fra internasjonale operasjoner før 2010. Størstedelen av sakene som har kommet inn, er nå ferdigbehandlet, og SPK har ikke behandlet like mange saker under denne ordningen i 2015 som i foregående år.

På grunn av sakenes kompleksitet og antallet saker, er det fremdeles en utfordring å ferdigstille vedtak innen fire uker i sakene knyttet til kompensasjonsordningene, men situasjonen er betydelig bedret nå, og vi er nesten i mål.

I 2015 ble 91 prosent av forsikringsutbetalingene i personskadesakene foretatt innen fristen, og det var to brudd på utbetalingsgarantien i gruppelivssaker.

Utvikling antall meldte saker

Figur 3.4.3b

Kompensasjonsordningen er en ordning for veteraner som var utstasjonert mellom 1978 og 2009. De fleste av søknadene til denne ordningen kom inn i årene rett etter 2010, da ordningen ble opprettet. Dermed er saksinngangen for det vi betegner somveteransaker, langt lavere i dag. SPK har i 2015 mottatt langt ere saker knyttet til vernepliktsordningen og reiseulykke. Disse sakene kommer inn under kategorien «andre saker» og er med på å forklare den store økningen.

SPK utbetalte gruppelivserstatning i 222 saker i 2015. Dette var en økning på 1 prosent fra 2014. Det er naturlig variasjon avhengig av dødsfall. SPK utbetalte 167 millioner kroner i gruppelivserstatning i 2015. Det er en reduksjon på 7 prosent sammenlignet med 2014, og det skyldes en reduksjon i gjennomsnittlig utbetalingsbeløp. Reduksjon i utbetalingsbeløpet kan på sin side skyldes ulike faktorer, for eksempel at flere av de avdøde ikke hadde partner eller barn.

Ressursbruk og prioriteringer

Vi har tatt i bruk nytt saksbehandlingssystem og nye rutiner. Vi har også gjennomført en forsøksordning med ny organisering.

Vi har prioritert å møte i klagenemnda for veteransaker. Dette har ført til god dialog og bedre forståelse mellom partene i disse sakene.

Analyse og vurderinger

Nytt saksbehandlingssystem, nye rutiner og ny organisering av avdelingen har skapt bedre effektivitet og kortere saksbehandlingstid, både i yrkesskadesaker, veteransaker og andre erstatningssaker. Raskere svar på henvendelser og ferdigstilling av saker er bakgrunnen for at vi har blitt betydelig bedre til å overholde frister, selv om vi fortsatt har enkelttilfeller der vi går over frist.

Satsinger

Arbeidet med prosessforbedringer fortsetter i 2016 og innebærer et kontinuerlig fokus på mulige forbedringer og forenklinger i saksbehandling av personskadesaker.