Kapittel 3.4.2

Redegjørelse for premie og pensjons­forpliktelser

Året har vært preget av to viktige temaer: utrulling av hendelsesbasert fakturering, samt forenklinger og forbedringer av eksisterende premieberegning. Premieinntektene for 2015 var på 15,5 milliarder kroner. Det innebærer at premieveksten var noe lavere enn tidligere år.

Mål

SPK har som målsetting at premieprosessen med beregning av premiesatser, innspill til premiebudsjett og premiefakturering for kunden skal være forutsigbar og til riktig tid. I en periode med regelverksendringer har dette vært krevende, men leveransene har oppfylt de gitte kravene.

Det viktigste målet innenfor premie er innføring av markedsriktig premieoppfølging med hendelsesbasert premieberegning i SPK. Den nye premieoppfølgingen er mer à jour og vil bidra til tydeligere sammenheng mellom faktiske påløpte premiekostnader og fakturert pensjonspremie innenfor hvert regnskapsår.

Resultater

01.01.2015 ble hendelsesbasert premieberegning innført for fem store kunder, totalt ca. 20 virksomheter, i henhold til plan. I 2015 har vi arbeidet med oppfølging av disse, samt tilrettelegging av neste gruppe virksomheter som vil få denne premieberegningen fra 01.01.2016. I tillegg til arbeidet med disse to gruppene av virksomheter har vi også arbeidet med en større plan for utrulling av hendelsesbasert premieberegning til samtlige av SPKs kunder.

Premiereserve per dekning

Figur 3.4.2

Figuren viser fordeling av premiereserven per dekning som inngår i tjenestepensjonsordningen i Statens pensjonskasse, oppgitt i milliarder kroner.

Premiefakturering av kundene med ny premiemodell har gått i henhold til oppsatt plan. SPK har videre levert kontoutskrift 2014 og premievarsel 2016, i henhold til gitte frister og krav.

Premiefakturering basert på fast sats er fortsatt hovedmodellen i SPK. I 2015 leverte SPK premiefaktura til om lag 1 200 betalende kunder i henhold til gitte frister og krav. Vi har effektivisert fakturaprosessen med om lag tre årsverk. I tillegg har vi lagt til rette for økt grad av selvbetjening ved at arbeidsgiverne fra og med 01.01.2016 selv kan hente fakturaspesifikasjonen elektronisk gjennom arbeidsgiverportalen.

Pensjonsforpliktelsen ble redusert i 2015, som følge av frigjøring av reserve etter innføring av nytt uføreprodukt 01.01.2015.

Ressursbruk og prioriteringer

Utrulling av hendelsesbasert premieberegning, samt forenklinger og forbedringer av eksisterende premieberegning har hatt fokus også i 2015, med tilhørende ressursbruk.

I 2015 har vi også prioritert arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon. Vi har bistått Arbeids- og sosialdepartementet i arbeidet med utredningen av ulike alternativer.

Analyse og vurderinger

Hendelsesbasert premieberegning har vært en ressurskrevende oppgave for SPK. Høy ressursbruk har vært nødvendig for å oppnå høy kvalitet i leveransen, samt ønsket kompetanse og forståelse hos både departement, kunder og internt i SPK. Målet etter full implementering av ny premiemodell er økt effektivitet og mer forutsigbare leveranser.

Utvikling pensjonsforpliktelsen

Endring i pensjonsforpliktelsen fra år til år gjenspeiler kostnadene knyttet til blant annet bestandsendringer og reguleringer. De to siste årene er det imidlertid to store engangseffekter som påvirker endringen; høy vekst fra 2013 til 2014 skyldtes styrket dødelighetstariff, mens det fra 2014 til 2015 var fravær av vekst på grunn av endret uføreprodukt.

Det er nedsatt et eget prosjekt som arbeider med utvikling og prosessforbedringer. Prosjektet identifiserte en rekke tiltak som vil bidra til ytterlige effektivisering og forenkling av våre leveranser på premie- og reserveberegninger. Det er videre nedsatt et prosjekt som vurderer fremtidig systemløsning for premie- og reserveberegninger. Prosjektet har pågått høsten 2015 og har som mål å undersøke markedet for slike IT-løsninger. Rapport fra fase én vil bli behandlet primo 2016, hvor også videre fremdriftsplan vil inngå.

Pensjonsforpliktelsen ble i 2015 redusert med om lag 7 milliarder kroner. Reduksjonen skyldtes nytt uføreprodukt, og reduksjonen fra denne endringen var alene på om lag 10 milliarder kroner. Ettersom lønnsveksten var lav i 2015, økte forpliktelsene mindre enn foregående år, anslagsvis med 20 milliarder kroner, som følge av regulering, lønnsvekst og øvrige bestandsendringer. Utbetalte pensjoner reduserte forpliktelsene med om lag 25 mrd.

Satsinger

SPK utvikler ny modell for premieoppfølging for de premiebetalende kundene. Denne modellen følger en markedsmessig standard og vil gi våre kunder en mer korrekt premieoppfølging enn dagens forenklede modell. Arbeidet i 2015 har bestått i oppfølging av kundedata og noen systemmessige tilrettelegginger.

SPK arbeider også med en helt ny kundesegmentering sammen med departementet. Resultatet av arbeidet vil gi SPK en mer helhetlig modell for oppfølging av kundene.